Önümler

 • BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  Programma: mebel, awtoulag, maşynlar, mehaniki enjamlar, konteýner we ş.m.

  Materail: Uglerod polat 20 # / Poslamaýan polat 304 / SS316

  Durmuşy 50000 gezek ulanýar

 • OE 5123 1908 465 gysyş BMW awtoulagy üçin gaz bahary sagady

  OE 5123 1908 465 gysyş BMW awtoulagy üçin gaz bahary sagady

  GAZ çykarylyşynyň hiline nädip baha bermeli:

  Gaz çeşmesiniň hiline esasan aşakdaky taraplardan seredilýär: birinjiden, möhürleme öndürijiligi, möhürleme öndürijiligi gowy bolmasa, ulanylanda nebitiň syzmagy we howa syzmagy bolar;ikinjiden, 500N ýaly takyklyk Gaz çeşmeleri üçin käbir öndürijiler tarapyndan öndürilen güýç ýalňyşlygy 2N-den geçmeýär we käbir öndürijileriň önümleri talap edilýän hakyky 500N-den uzak bolup biler;üçünjisi - hyzmat ediş möhleti, we hyzmat ediş möhleti, ony doly yzyna almak üçin näçe gezek hasaplanýar;iň soňkusy, urgy wagtynda güýç bahasy üýtgeýär we ideal ýagdaýda gaz çeşmesi, urmagyň dowamynda güýç bahasyny üýtgetmän saklamalydyr.Şeýle-de bolsa, dizaýn we gaýtadan işleýiş faktorlary sebäpli urgydaky gaz çeşmesiniň güýji hökmany suratda üýtgeýär.Üýtgemeginiň ululygy, gaz çeşmesiniň hilini ölçemek üçin möhüm ölçegdir.Üýtgeşmäniň ululygy näçe kiçi bolsa, gaz çeşmesiniň hili şonça gowy we tersine.

  “Max Auto” tarapyndan öndürilen gaz çeşmesi, posdan gaça durmak üçin QPQ OR Chrome örtük bejergisi bilen porşen çybygyny ulanýar.
  Gapdan öň her bölek, gaz güýjüniň reuiqremnt-e laýyk gelmegini üpjün etmek üçin howa basyş enjamy tarapyndan synag edildi.

 • Aşhana şkafynyň gapy göteriji ulgamy Gaz çeşmesi

  Aşhana şkafynyň gapy göteriji ulgamy Gaz çeşmesi

  Aýratynlyklaryna we dürli ulanylýan meýdanlaryna görä, gaz çeşmelerine goldaw çybyklary, gaz diregleri, burç sazlaýjylary, gaz çybyklary, damperler we ş.m. diýilýär. Gaz çeşmeleriniň gurluşyna we işleýşine görä, gaz çeşmeleriniň birnäçe görnüşi bar. mugt gaz çeşmeleri, öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri, çekiş gaz çeşmeleri, erkin duralga gaz çeşmeleri, aýlawly oturgyç gaz çeşmeleri, gaz çybyklary, damperler we ş.m. Bu önüm awtoulag, awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, mebel, we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. maşyn öndürmek we ş.m.

 • Şok sorujy zawod öndürijisi üçin C35 C45 porşen şahasy

  Şok sorujy zawod öndürijisi üçin C35 C45 porşen şahasy

  Hytaý awtoulag, motosikl C35 C45 şok sorujy zawod öndürijisi üçin porşen şkafynyň iň ýokary 3 şok öndürijisi Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome Galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä El ...
 • Piston çybyk öndürijisi ýol amortizatoryny özleşdirdi

  Piston çybyk öndürijisi ýol amortizatoryny özleşdirdi

  Hytaý awtoulag, motosikl porşon çybyk öndürijisi, awtoulag zarbasy sorujy wilkany düzdi 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: 0.02 / 400mm Hasyl güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä ...
 • Hytaý awtoulag, motosikl üçin piston çybyk öndürijileriniň iň gowy 3-ligi

  Hytaý awtoulag, motosikl üçin piston çybyk öndürijileriniň iň gowy 3-ligi

  Hytaýda awtoulag, motosikl üçin iň ýokary 3 şok pistonly öndürijiler Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Micron Maks Göni: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materialyna görä Bend Test Ac ...
 • Hytaý, awtoulag, motosikl üçin iň oňat 3 şok zawod zawody

  Hytaý, awtoulag, motosikl üçin iň oňat 3 şok zawod zawody

  “Max Auto Parts ltd”, amortizator senagaty boýunça Hytaýyň iň gowy 3 öndürijisidir Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Micron Maks gönümelligi: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materialyna görä ...
 • Gidrawlik silindrli porşenli çybyk SAE 1035 , SAE1045 gaty Chrome örtülen çybyk

  Gidrawlik silindrli porşenli çybyk SAE 1035 , SAE1045 gaty Chrome örtülen çybyk

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Hytaýlylar gidrawlik silindrli porşen çybygyny, amortizator gaz çeşmesi üçin porşon taýagyny ýasadylar

  Hytaýlylar gidrawlik silindrli porşen çybygyny, amortizator gaz çeşmesi üçin porşon taýagyny ýasadylar

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Material polat hrom bilen örtülen porşenli çybyk awtoulag / motosikl amortizatory bar

  Material polat hrom bilen örtülen porşenli çybyk awtoulag / motosikl amortizatory bar

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...