Nemes hili Hytaýyň bahasy Monotube Damping sazlanylýan rulon

Gysga düşündiriş:

Oturylyşyk, amortizatoryň beýikligini we içerki nemlendiriji güýjüň ululygyny erkin sazlap bilýär, bu ulagyň beýikligi we asma gatylygy nukdaýnazaryndan ulagy yza we yza öwrüp bilýär we gaty ýokary oýnamak ukybyna eýe we asma gatylygy we çeýeligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady Coilover“Auto Shock Absorber” -de
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük / Hrom
Faceerüsti reňk Müşderiniň islegi boýunça gyzyl / altyn / gök / gara / gök / gara.
Goýmalar BMW E46 ýa-da başga awtoulag
Düzülip bilner Düzülip bilinýän damping, sazlanyp bilinýän beýiklik we sazlanylýan silindr
Hil barlagy ISO9001 / TS16949: 2002 tarapyndan geçirildi
Gaplamak Içki reňk gutusy, daşarky standart karton guty
Müşderiniň logotipini çap etmek Hawa, Reňk gutusynda / Şok bedeninde Logotipi çap et
Hyzmat OEM
Kepillik Islendik önümçilik kemçiligi üçin 1 ýyl kepillik
Mukdary: 2 bölek öň + 2 bölek yz
Düzülip bilinýän beýiklik Hawa
Damper sazlap bolýan Damper
Düzülip bilinýän kamer plastinka Hawa
Aýratynlyk -Köp komponentler gatylygy ýokarlandyrmak üçin T6 bilen 6063 alýuminden öndürilýär
- artykmaçlyklary ajaýyp güýji öz içine alýar we alýumin agramy peseltmäge kömek edýär.
- Salam Tensile öndürijilik bahary - 600,000 gezek yzygiderli synagdan geçip, baharyň ýoýulmagy 0.04% -den az.
Mundan başga-da, ýerüsti bejergisi çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr.
-Her goşundylar damperi goramak we arassa saklamak üçin rezin aýakgaplar bilen gelýär.
Awtoulagyňyzyň daşky görnüşini aňsatlyk bilen täzelemegiň çalt we elýeterli usuly.
- Sferik rulmanly ýassyk topy dagy
- Poli Uretan gyrymsylary (Ulanylanda)
- Kuwwat bilen örtülen damper korpusy
-Oil Seal meşhur marka ýag möhürini ulanýar -NOK, gowy möhürleme öndürijiligi, ömri 2000000 ýa-da ondanam ýokary
-Piston çybyk Aýna ýüzüni bejermek, gaty hrom bilen örtülen, dartyş güýjüni we gysyş güýjüni 800 Mpa-dan ýokary etdi

Oturylyşygy gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Peýdasy:
1. Oturgyç, amortizatoryň beýikligini we içerki nemlendiriji güýjüň ululygyny erkin sazlap bilýär, bu ulagyň beýikligi we asmanyň gatylygy nukdaýnazaryndan ulagy yza we yza öwrüp bilýär. oýnamak we çeýeligi.
2. Pnewmatik amortizator bilen deňeşdirilende, örtük ýönekeý we ykjam gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir;we daşky gurşawyň päsgelçiliklerinden azat bolmagyň ygtybarlylygy artykmaçlygy.

Zyýan:
1. Ulagyň üýtgemegi barada aýdylanda, esasan käbir howpsuzlyk meselelerini öz içine alar.Üýtgedilen örtük barada aýdylanda bolsa, önümiň hilini kepillendirip bolmaýan bolsa ýa-da üýtgedilen gurnama prosesi talaplara laýyk gelmeýän bolsa, onda uly howp abanýar.
2. Pnewmatik amortizator bilen deňeşdirilende, rulonyň beýikligini sazlamak onuň iň uly kemçiligi hökmünde häsiýetlendirilip bilner.Amortizator gurluşynyň çäklendirilmegi sebäpli, rulonyň sazlanyşy ähli amortizatory ulagdan aýyrmaly.Şol bir wagtyň özünde, tutuş prosesde köp sanly ýörite gural gerek.

Rahat bolmak üçin rulony nädip sazlamaly

Dişleriň burulmagynyň amatlylygy barada aýdanymyzda, esasan nemlendiriji güýji sazlaýarys.
Damping näçe ýokary bolsa, rahatlyk şonça-da erbet, ýöne güýçli sürmek zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän ulagy goldamak şonça gowy;nemlendirmek näçe pes bolsa, şonça-da amatly bolar, ýöne ulaga bolan goldawy şoňa görä üýtgär.Tapawut.
Adatça, rulonyň üstündäki nemlendiriji güýji sazlamak üçin düwme bar.Sagadyň ugruna we sagat tersine öwrülip, ​​onuň ýumşaklygyny we gatylygyny aňsatlyk bilen sazlap bileris.Düzedişiň näderejede amatlydygy barada aýdylanda bolsa, bu eýeleriň hakyky tejribesine baglydyr.

“Max Auto” tarapyndan ýasalan rulon, nemlendiriji güýjiň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin hrom örtükli içi boş porşen çybygyny ulanýar.
Highokary dartyşly öndürijilik baharyny ulanýar - 600,000 gezek yzygiderli synagdan geçip, baharyň ýoýulmagy 0.04% -den az.
-Oil Seal meşhur marka ýag möhürini ulanýar -NOK, gowy möhürleme öndürijiligi, ömri 2000000 ýa-da ondanam ýokary.

Satuwdan soň 1 ýylyň içinde 1 ýyl kepillik berýäris, mysal üçin syzýan ýag ýaly hil bar bolsa, çalyşýan bölegini mugt bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň