Habarlar

 • Amortizatorlary döwmek

  Amortizatorlary döwmek

  Çarçuwany we bedeniň titremesini çaltlaşdyrmak, awtoulagyň rahatlygyny we rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin awtoulagyň asma ulgamy adatça amortizatorlar bilen enjamlaşdyrylandyr, awtoulag giňden ulanylýar, iki taraplaýyn hereket silindrli amortizatorlar.Amortizatoryň synagy parf ...
  Koprak oka
 • Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar

  Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar

  Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar, pul tygşytlar we köp awtoulag abatlaýyş kynçylyklaryny aýyrar.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda ätiýaçlandyryşyň ýoklugy ýa-da tehniki hyzmatyň nädogry bolmagy sebäpli sürüjiler toparynda “ätiýaçlandyryş üçin abatlaýyş” düşünjesi henizem bar ...
  Koprak oka
 • “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy

  “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy

  “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, “Toyota” Japanaponiýanyň iň uly polat satyn alyjydyr we kompaniýa we üpjün edijiler üçin polat satyn almak üçin jogapkärdir.“Nippon Steel” bilen soňky gepleşiklerden soň, Toýot ...
  Koprak oka
 • Näme üçin porşen hasasy döwülýär?Arakesmä näme sebäp boldy?

  Näme üçin porşen hasasy döwülýär?Arakesmä näme sebäp boldy?

  Porzin çybygynyň döwülmegi hadysasy, uly ykdysady ýitgilere sebäp bolansoň, bejerip we dikeldip bilmeýär, şonuň üçin şeýle şowsuzlyklaryň öňüni almak gaty möhümdir.“Yantai Shunfa” porşen çybyk öndürijileri onuň döwülmeginiň sebäplerini hödürlär, derňew aşakdaky ýaly.1. Operati ...
  Koprak oka
 • Piston hasasy, awtoulag zarbalaryndaky şah

  Piston hasasy, awtoulag zarbalaryndaky şah

  Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindri mysal hökmünde alsak, siliden durýar ...
  Koprak oka
 • Awtoulag amortizator pudagynyň ösüş ýagdaýy nähili?

  Awtoulag amortizator pudagynyň ösüş ýagdaýy nähili?

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen awtoulaglar amortizatorlar üçin has ýokary talaplara eýe.Häzirki wagtda sazlanyp bilinýän garşylyk amortizatorlary esasy amortizatorlara öwrülýär.Üznüksiz gözleg we ösüş bilen akyl has ýokary we has ýokary bolar we To ...
  Koprak oka
 • Amortizatoryň ömri (asma matainance)

  Amortizatoryň ömri (asma matainance)

  “Max Auto Parts” süzülen bölek zawodynyň öndürijisidir (şok porşini, zarba klapany, amortizator çybyk gollanmasyny öz içine alyň, abatlaýjy ýa-da gurnama amortizatoryny düzýän bolsaňyz, has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň. Köp hünärmen inerenerimiz bar, mugt ähli şok abs üçin maslahatlaşyň ...
  Koprak oka
 • Asma aýratyn hyzmat etmek

  Asma aýratyn hyzmat etmek

  Döwrebap adamlaryň münmek rahatlygy we durnuklylygy dolandyrmak üçin barha artýan talaplary sebäpli garaşsyz asma ulgamlary kem-kemden ýok edildi.Garaşsyz asma ulgamy, oňat tigir degmek ukyby sebäpli awtoulag öndürijileri tarapyndan giňden ulanylýar, gaty täsirli ...
  Koprak oka
 • Awtoulag bölekleriniň çalyşmagy

  Awtoulag bölekleriniň çalyşmagy

  1.tire çalyşmak aýlawy: 50,000-80,000km Şinalaryňyzy yzygiderli çalyşyň.Şinalar toplumy, näçe çydamly bolsa-da, ömürboýy dowam etmez.Adaty şertlerde teker çalyşmak aýlawy 50,000-den 80,000 kilometre çenli.Şinanyň gapdalynda ýaryk bar bolsa, hatda baryp görmeseňizem ...
  Koprak oka
 • “Hytaýda goşa 11 ″ elektron söwda platformasynyň satuwy / awtoulag bazary

  “Jübüt 11 ″ elektron söwda platformasynyň satuwy, awtoulag bazaryny ýokarlandyryp bolarmy, goşa 11 janly elektron söwda üçin meşhur waka, şeýle hem elektron söwda üçin iň uly bonus traffigi.Bu ýylky goşa 11, has köp fiziki söwda merkezleri we dükanlar ...
  Koprak oka
 • Porzin hasasy

  Porzin hasasy

  Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindri mysal hökmünde alsak, siliden durýar ...
  Koprak oka
 • MEXICO-CHINA INVEST & TRADE EXPO 2022-de bize baryp görüň

  MEXICO-CHINA INVEST & TRADE EXPO 2022-de bize baryp görüň

  MEXICO-CHINA INVEST & TRADE EXPO 2022 Sene: 8-10-njy noýabr.2022 Bize baryp görmäge hoş geldiňiz.104
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5