Marka bölümi

Awtoulag amortizatorlary esasan möhürleme böleklerinden durýar we möhürleme bölekleriniň bu bölegine awtoulag amortizator möhürleýji bölekleri diýilýär. Awtoulag möhürleýji bölekleri: awtoulag amortizator möhürleýji bölekleri bahar tarelkasy, bahar oturgyjy, bahar ýaýy, ahyrky gapagy, gapagy, gysylmagy klapan örtügi, gysyş klapan ýeňi, ýag möhürli oturgyç, aşaky gapak, tozan örtügi, impeller, ýag deprek, direg, ýaý we ş.m.

Eger amortizator gaty ýumşak bolsa, beden ýokaryk we aşak böker we amortizator gaty gaty bolsa, baharyň kadaly işlemeginiň öňüni alyp, aşa garşylyk getirer.Asma ulgamynyň üýtgetme prosesinde gaty amortizator gaty pru springina bilen gabat gelmelidir we baharyň gatylygy awtoulagyň agramy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr, şonuň üçin has agyr awtoulag adatça has agyr awtoulag amortizator möhürleýji böleklerini ulanýar. .

Maks Awtoulag Co. möhürleme görnüşine we ulanyş aýratynlyklaryna görä önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin.
 • Hytaýda öndürildi ODM Shock sorujy bahar oturgyç möhürleýji bölekleri

  Hytaýda öndürildi ODM Shock sorujy bahar oturgyç möhürleýji bölekleri

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • Zawodda ýokary hilli amortizator möhürleýji bölekleriniň göni satuwy

  Zawodda ýokary hilli amortizator möhürleýji bölekleriniň göni satuwy

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • Metal möhürleme bölekleri asyl bahar bazasy

  Metal möhürleme bölekleri asyl bahar bazasy

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • Custörite awtoulag şok absorber möhürleme böleklerini öndüriji

  Custörite awtoulag şok absorber möhürleme böleklerini öndüriji

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • ODM metal möhürleme bölegi şok absorber üçin ýaýly oturgyç

  ODM metal möhürleme bölegi şok absorber üçin ýaýly oturgyç

  Sink bilen örtülen, nikel bilen örtülen, galaýy örtülen, bürünç bilen örtülen, kümüşden ýasalan, altyn çaýylan, anodizasiýa, ýylylygy bejermek, duz duman synagy, zynjyr bilen örtmek, asma örtük, togalanmak we ş.m.…