Sinterlenen bölekler

1. Önüm öndürijiligi

Üsti bilensüzülen böleklerporoşok metallurgiýa bölegi), Dürli amortizatorlaryň gurluş talaplaryny kanagatlandyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, aşgazana garşylygy we poslama garşylygy güýçlendirmek üçin paýhasly metal poroşok garyndysy ulanylýar we içki boşluk şok siňdirişiniň we ses izolýasiýasynyň täsirini has gowy oýnap biler.

2.Prosessiň aýratynlyklary

1) önümiň dykyzlygy gözenekli materiallar, gowy dykyzlyk materiallary ýaly gözegçilikde saklanýar;2) inçe däne, birmeňzeş mikrostruktura, komponent bölünişi ýok;3) emele gelmegiň golaýynda, çig malyň ulanylyş derejesi> 95%;4) az kesmeli däl, gaýtadan işlemegi diňe 40 ~ 50%;5) birleşdirilen materiallary taýýarlamaga amatly materiallaryň düzümi gözegçilikde saklanýar;6) çydamly metal, keramiki materiallar we ýadro materiallary taýýarlamak.

3. Önümiň ulanylyşy

Amortizatorlar, esasan, bahar şokunyň siňdirilmegi we gaýtadan dikeldilmegi bilen getirilen zarba we täsiri basyp ýatyrmak üçin ulanylýar, awtoulaglaryň, oba hojalygynyň tehnikalarynyň we ş.m.Amortizator süzgüçli bölekler esbaplary (poroşok metallurgiýa bölegi) şulary öz içine alýar: porşen hasasy;Işleýän silindr;Porzin; uzalýan klapan; Nebit silindri; gysyş klapan; Kompensasiýa klapan;akym klapan; Gollanma oturgyjy; tozan örtügi; ýag möhüri.Dürli amortizator öndürmekde ýöriteleşen awtoulag böleklerisüzülen metal bölekleri(Poroşok metallurgiýa bölegi) esbaplar. Biz işlemek aňsat, nusga sargyt bilen biziň bilen işleşip bilersiňiz. Şeýle hem täze galyplary ösdürip, çyzgylaryňyza görä düzüp bileris.
 • amortizator komponentleri Hytaý öndürijini hasa gollanmasy üçin Fe-C-Cu poroşok metaldan ýasalan bölekleri ýasady

  amortizator komponentleri Hytaý öndürijini hasa gollanmasy üçin Fe-C-Cu poroşok metaldan ýasalan bölekleri ýasady

  “Max Auto Parts” sintr önümçiliginde on ýyldan gowrak tejribe topladybölekleri.

  “Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.

  Sintirlenen bölekler porşeni, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar,

  Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp problema döredendigi, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetendigi gizlin zat däl. , Bilşteýn, WW ýaly.

  Indi zawodymyzda IATF TS16949 şahadatnamasy bar.

  1.Piston, aşaky klapan, poroşok metallurgiýa tehnologiýasy bilen öndürilen hasa gollanmasy. Fe-c-cu poroşokyny ulanyp, galyp basylýar, süzülýär we işlenýär.

 • öndüriji, amortizator üçin Fe-C-Cu poroşok metal süzülen bölek porşini

  öndüriji, amortizator üçin Fe-C-Cu poroşok metal süzülen bölek porşini

  “Max Auto Parts” sintr önümçiliginde on ýyldan gowrak tejribe topladybölekleri.

  “Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.

  Sintirlenen bölekler porşeni, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar,

  Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp problema döredendigi, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetendigi gizlin zat däl. , Bilşteýn, WW ýaly.

  Indi zawodymyzda IATF TS16949 şahadatnamasy bar.

  1.Piston, aşaky klapan, poroşok metallurgiýa tehnologiýasy bilen öndürilen hasa gollanmasy. Fe-c-cu poroşokyny ulanyp, galyp basylýar, süzülýär we işlenýär.

 • Hytaýda awtoulag we motosikl üçin şok sorujy poroşok sintirlenen bölekler (porşen, esasy klapan, çybyk gollanmasy)

  Hytaýda awtoulag we motosikl üçin şok sorujy poroşok sintirlenen bölekler (porşen, esasy klapan, çybyk gollanmasy)

  Sintirlenen bölek zawody “Max Auto Parts ltd”, şok sorujy damper senagaty boýunça Hytaýyň iň gowy 2 öndürijisidir.Sintirlenen bölekler porşen, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar, Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp mesele döreden, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek arkaly, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň ap ...
 • Awtoulag we motosikl üçin şok struts tozy Metallurgiýa bölekleri (porşen, esasy klapan, çybyk gollanmasy)

  Awtoulag we motosikl üçin şok struts tozy Metallurgiýa bölekleri (porşen, esasy klapan, çybyk gollanmasy)

  Zawodymyz Hytaýda, Ningbo şäherinde ýerleşýär.Ine, zawodymyzyň önümçilik liniýasynyň käbir wideosy.“Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.Sintirlenen bölekler porşen, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar, Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp mesele döreden, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek arkaly, maşynlary çalyşmak, takyklyk ...
 • Şok sorujy poroşokyň çin zawody Metallurgiýa bölekleri porşen, esasy klapan, hasa gollanmasy

  Şok sorujy poroşokyň çin zawody Metallurgiýa bölekleri porşen, esasy klapan, hasa gollanmasy

  “Max Auto Parts ltd” şok sorujy, şok struts senagatynda Hytaýyň iň gowy 2 öndürijisidir.Sintirlenen bölekler porşen, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar, Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp mesele döreden, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek arkaly, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili Bilşteýn, WW ýaly dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetdi.... Ok ...
 • Poroşok metal sintirlenen bölek şok absorber üçin esasy klapan

  Poroşok metal sintirlenen bölek şok absorber üçin esasy klapan

  Porzin we aşaky klapan, esasan, amortizator üçin nemlendiriji üpjün edýär, esasan piston çybygynyň hereketi üçin gollanma.
  Tehnologiki amal: garyşyk poroşok - emele getirmek - süzmek - arassalamak - Düwürtik bejergisi - Bükmek-basmak gyrymsy-Daş görnüşi barlamak, gaplamak