Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Aýratynlyklary
Materail Möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU
Bahar: SWP, SUS
Metal gap: Uglerod polat
Reňk Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m.
Elýeterlilik OEM, ODM
Görnüşi Müşderiniň talaby hökmünde hyzmat edilen, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar
Şahadatnama ISO9001, TS16949, SGS
Arza Awtoulag asma, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgam , howa basyş ulgamy we ş.m.

“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka ýag möhürleri bilen üpjün edýär, müşderiler üçin NOK, NAK markasyndan hem satyn alyp bileris.

spesifikasiýa

element bahasy
Kepillik 1YL
Gelip çykan ýeri Hytaý
Zhejiang
Marka ady Maks
Dykyzlygy Bug okislenenden soň 6.4-6,9 g / sm3
Material Fe-C-Cu poroşok
Faceerüsti bejergiler Bug okislenmesi, 2 sagat, Fe3O4: 0.004-0.005mm, okislenme derejesi 2-4%
Hyzmat OEM ODM
Dykyzlygy Bug okislenenden soň 6.4-6,9 g / sm3
Görnüşi Buraw, degirmen, öwrüm
Model belgisi: Omörite hyzmat
Haryt ady: Poroşok metaldan süzülen bölek
Amal Sintering + Cnc
Arza Absorber
Belli däl ISO 2768 - m / H14, h14, + - IT14 / 2
Üstünliklerimiz 1. Häzirki 3000 galyndydan köp, galyndy çykdajylaryňyzy tygşytlaň
2. ISO / TS 16949: 2009 şahadatnamasy
3. Bäsdeşlik bahasy
4. APQP, FEMA, MSA, PPAP, SPC-iň berk hil gözegçilik ukyby
surat10
surat12
surat11
surat13

Nebit möhüriniň gurluşy

surat14
surat15

Nebit möhürleri, adatça, bir görnüşe we gurnama görnüşine bölünýär.
Embygnalan görnüş çarçuwadyr we dodak materialy erkin birleşdirilip bilner, adatça ýörite ýag möhürleri üçin ulanylýar.

Nebit möhüri we ulanylyşy
3.1.1 Nebit möhüri
Seag möhri, çalgy ýagynyň möhüridir.Onuň wezipesi, nebit kamerasyny daşarky dünýäden izolirlemek, içindäki ýagy möhürlemek we daşyndaky tozanyň öňüni almak.Nebit möhürleri, esasan, ulag geçirijisiniň we podşipnikleriň möhürlenmegi üçin ulanylýar.
(1) Nebit möhüriniň aýratynlyklary we tehniki parametrleri
Seag möhüri bilen beýleki dodak möhürleriniň arasyndaky tapawut, has berkligi bolan dodagynyň bolmagy, möhürlenýän kontakt ýüzüniň ini gaty dar (takmynan 0,5 mm) we kontakt stresiniň paýlanyş usuly görkezilýär.Suratda ýag möhüriniň adaty gurluşy we dodagyň kontakt stresiniň shemasy görkezilýär.Seag möhüriniň kesişýän görnüşi we gysýan çeşmesi, dodagyň mil üçin has gowy yzarlaýyş öwezini dolýar.Şonuň üçin ýag möhüri has kiçi dodak radial güýji bilen has gowy möhürleme täsirini alyp biler.

surat16

Nebit möhüriniň adaty gurluşy we dodak kontakt stresiniň shemasy

1 dodak;2 täç;3-bahar: 4-skelet;5-aşaky: 6-bel;7 aksessuar dodak
Beýleki möhürleýji enjamlar bilen deňeşdirilende, ýag möhüri aşakdaky artykmaçlyklara eýedir.
Structure Gurluşy ýönekeý we öndürmek aňsat.Oilönekeý nebit möhürleri bir wagtyň özünde galyp biler, hatda iň çylşyrymly nebit möhürlerinde-de çylşyrymly önümçilik prosesi bar.Metal skelet ýagy möhüri, möhür basmak, ýelimlemek, örtmek, galyplamak we beýleki amallar arkaly zerur ýag möhürini emele getirmek üçin metaldan we rezinden ybarat bolup biler.
Ighteňil agram we az sarp edilýän zatlar.Her ýag möhüri inçe diwarly metal bölekleriň we rezin bölekleriň utgaşmasy bolup, onuň material sarp edilişi gaty az, şonuň üçin her ýag möhüri agramda gaty ýeňil.
Oil Nebit möhüriniň gurnama ýagdaýy kiçi, eksenel ölçegi kiçi, gaýtadan işlemek aňsat we maşynyň gurluşy ykjam.
Se Gowy möhürleme öndürijiligi we uzak ömri.Enjamyň titremesine we esasy şahanyň üýtgeşikligine belli bir uýgunlaşma bar.
Easyeňil sökmek we tehniki hyzmat.
Price Bahasy arzan.
Nebit möhüriniň ýetmezçiligi, ýokary basyşa çydap bilmezligi, şonuň üçin diňe ýaglaýjy ýag götermek üçin möhür hökmünde ulanylyp bilner.
Nebit möhüriniň iş aralygy: iş basyşy takmynan 0,3MPa;möhürleýiş ýüzüniň çyzykly tizligi 4m / s-den pes, tizligiň görnüşi 4 ~ 15m / s;iş temperaturasy -60 ~ 150 ° C (rezin görnüşi bilen baglanyşykly);ulanylýan gurşaw nebit, suw we gowşak poslaýjy suwuklykdyr;hyzmat möhleti 500 ~ 2000h.

(2) Nebit möhüriniň gurluşy
Nebit möhüriniň umumy gurluşy suratda görkezilýär

surat17

Surat |Umumy nebit möhürleriniň gurluşy

① Baglanan gurluş Bu gurluşyň häsiýeti, rezin bölegi we metal skeleti aýratyn gaýtadan işlemek we öndürmek, soňra bolsa ýelim bilen birleşdirip, ýönekeý önümçiligiň we arzan bahanyň artykmaçlygy bolan açyk skelet görnüşini emele getirmekdir.ABŞ we Japanaponiýa ýaly ýurtlar bu gurluşy esasan kabul edýärler.Olaryň kesiş şekilleri (a) suratda görkezilýär.

Gurnama gurluşy, ýag möhürini emele getirmek üçin rezin dodagy, demir çarçuwany we pru springina halkasyny ýygnamakdyr.Içki we daşarky süňk bolmaly we rezin dodagy gysmaly.Adatça baharyň çykmazlygy üçin bir päsgelçilik bar [Surat (b)].

Ub Rezin bilen örtülen skelet gurluşy.Içki skelet görnüşini emele getirmek üçin deşilen metal skeleti rezin bilen örtýär.Önümçilik prosesi birneme çylşyrymly, ýöne gaty berkligi we ýygnamak aňsat, polat plastinka materiallaryna ýokary talaplary ýok [Surat (c)].

④ Doly rezin ýag möhüri Bu ýag möhüriniň süňkleri ýok, käbirleriniň hatda çeşmesi ýok we tutuşlygyna rezin bilen galypdyr.Pooraramaz berkligi bilen häsiýetlendirilýär we plastiki deformasiýa ýykgyn edýär.Itöne ony kesmek bilen ulanyp bolýar, bu ujuň ujundan gurnap bolmaýan, ýöne ýag bilen möhürlenmeli bölekler üçin ýeke-täk görnüşdir.(d)].

(3) Ulaglar üçin ýag möhürleri

Aýlanýan dodak möhürlerine adatça ýag möhürleri diýilýär.Gurluşyna görä, ýag möhürleri B görnüşli (kömekçi dodaksyz) we FB görnüşi (kömekçi dodak bilen) ýag möhürlerini öz içine alýan içki çarçuwaly ýag möhürlerine bölünýär;açyk skelet ýagy möhürleri, şol sanda W görnüşi (kömekçi dodaksyz) we FB görnüşi (kömekçi dodak bilen);gurnama B görnüşini (kömekçi dodaksyz) we FZ görnüşini (kömekçi dodak bilen) goşuň.Nebit möhüriniň gurluşy onuň işleýşine uly täsir edýär.1970-nji we 1980-nji ýyllarda nebit möhüriniň gurluşy (bölümiň görnüşi we ululygy) boýunça çuňňur gözlegleriň netijesinde, gurluş dizaýny bilen baglanyşykly kesgitleýji enjamlaryň bir topary (nebit möhüriniň radial güýji, dodaklaryň kontakt giňligi, sürtülme burulmagy, dodagyň temperaturasy) işlenip düzüldi.litr we durmuş synag gurallary ýa-da skameýkalar), nebit möhüriniň gurluşynyň düýbüni tutýar .Ol möhüriniň gurluş parametrleriniň dizaýn ýörelgeleri (biliň görnüşi we ululygy, dodak we pru springina çukurynyň ululygy, päsgelçilik mukdary, görnüşi we ululygy kömekçi dodak we ş.m.) ýag möhüri esasan kesgitlenýär.Bu ýörelgeler, GB 987711, GB 987712 we GB 987713 nebit möhür dizaýn standartlarynda ulanyldy.

Içki çarçuwaly ýag möhüri bilen deňeşdirilende, açyk çarçuwaly ýag möhüri has ýokary gurnama koaksiallygyna we has gowy möhürleme täsirine eýedir, ýöne galyndy we önüm üweýşiniň gaýtadan işleýiş tehnologiýasyna we ölçeg takyklygyna gözegçilik etmek has kyn.Daşary ýurt awtoulag ýag möhürleri esasan skelet ýagynyň möhürlerine sezewar bolýar, içerki awtoulag ýag möhürleri esasan içki skelet ýag möhürleridir.Öňki himiýa senagaty ministrligi 1980-nji ýyllaryň başynda açyk skelet ýag möhürleriniň formulasy we gurluş gatnaşygy, rezin bilen skeletiň baglanyşygy, antirust ýaly açyk skelet ýag möhürlerini ösdürmek boýunça uly göwrümli gözleg gurady. açylan süňkleri bejermek, bahar we galyndy dizaýny we gaýtadan işlemek, önüm üwemek tehnologiýasy we ş.m. yzygiderli öwrenildi, ýöne dürli sebäplere görä, meniň ýurdum henizem açyk skelet ýag möhürlerini öndürmekde uly üstünlik gazanyp bilmedi.
surat18

surat19

surat20


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň