Aşhana şkafynyň gapy göteriji ulgamy Gaz çeşmesi

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklaryna we dürli ulanylýan meýdanlaryna görä, gaz çeşmelerine goldaw çybyklary, gaz diregleri, burç sazlaýjylary, gaz çybyklary, damperler we ş.m. diýilýär. Gaz çeşmeleriniň gurluşyna we işleýşine görä, gaz çeşmeleriniň birnäçe görnüşi bar. mugt gaz çeşmeleri, öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri, çekiş gaz çeşmeleri, erkin duralga gaz çeşmeleri, aýlawly oturgyç gaz çeşmeleri, gaz çybyklary, damperler we ş.m. Bu önüm awtoulag, awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, mebel, we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. maşyn öndürmek we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

kabinet-1

kabinet-2

Aýratynlyklary
Hil 1,50000 gezek ömri ulanmak
2. Bir ýyl kepillik
3. ISO9001, SGS, TS16949 şahadatnamasy
Arza Mebel, awtoulag, maşynlar, mehaniki enjamlar, konteýner we ş.m.
Materail Uglerod polat 20 # / Poslamaýan polat 304 / SS316
Reňk Kümüş / Gara / Beýlekiler
Baglanyşyklar Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m.
Üstünlik 1. Mugt nusgalar bar
2. Kiçijik MOQ bar, nusga sargyt, 100 sany kabul edip bileris
3. Çalt eltip bermek
4. Bäsdeşlik bahasy
Agramy ýükläň 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N ýa-da başgalar
Ölçegi Islegiňize görä standart ýa-da ýöriteleşdirilen
Bukja Her bir gaz plastik paketde, soňra karton gutyda
Tehniki jikme-jiklikler
Silindr SAE1020 / SS304 / SS316
Faceerüsti bejermek Agyry, üweýji, tekiz örtük ýok
Porzin taýagy SAE1045, ýerüsti bejermek Chrome örtügi ýa-da QPQ, 72h Duz pürküji garşylygy
Baglanyşyklar Gara ýa-da kümüş reňk, material polat ýa-da plastmassa bolup biler
Nebit möhüri Nebit möhüri ýokarky markadan satyn alýardy

Gaz çeşmesiniň dürli görnüşi:

Aýratynlyklaryna we dürli ulanylýan meýdanlaryna görä, gaz çeşmelerine goldaw çybyklary, gaz diregleri, burç sazlaýjylary, gaz çybyklary, damperler we ş.m. diýilýär. Gaz çeşmeleriniň gurluşyna we işleýşine görä, gaz çeşmeleriniň birnäçe görnüşi bar. mugt gaz çeşmeleri, öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri, çekiş gaz çeşmeleri, erkin duralga gaz çeşmeleri, aýlawly oturgyç gaz çeşmeleri, gaz çybyklary, damperler we ş.m. Bu önüm awtoulag, awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, mebel, we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. maşyn öndürmek we ş.m.
1. Gaz çeşmesini göteriň (Lift gaz çeşmesi)
2. Öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri
3. Mugt duralga gaz çeşmeleri (sürtülme gaz çeşmeleri, deňagramly gaz çeşmeleri) esasan aşhana mebellerinde, lukmançylyk enjamlarynda we beýleki meýdanlarda ulanylýar.
4. Oturgyç gaz çeşmesi.
5. Çekiş gaz çeşmeleri (gaz çekiji çeşmeler)
6. Damper awtoulaglarda we lukmançylyk enjamlarynda has köp ulanylýar,

Gaz çeşmesiniň hiline nädip baha bermeli:

Gaz çeşmesiniň hiline esasan aşakdaky taraplardan seredilýär: birinjiden, möhürleme öndürijiligi, möhürleme öndürijiligi gowy bolmasa, ulanylanda nebitiň syzmagy we howa syzmagy bolar;ikinjiden, 500N ýaly takyklyk Gaz çeşmeleri üçin käbir öndürijiler tarapyndan öndürilen güýç ýalňyşlygy 2N-den geçmeýär we käbir öndürijileriň önümleri talap edilýän hakyky 500N-den uzak bolup biler;üçünjisi - hyzmat ediş möhleti, we hyzmat ediş möhleti, ony doly yzyna almak üçin näçe gezek hasaplanýar;iň soňkusy, urgy wagtynda güýç bahasy üýtgeýär we ideal ýagdaýda gaz çeşmesi, urmagyň dowamynda güýç bahasyny üýtgetmän saklamalydyr.Şeýle-de bolsa, dizaýn we gaýtadan işleýiş faktorlary sebäpli urgydaky gaz çeşmesiniň güýji hökmany suratda üýtgeýär.Üýtgemeginiň ululygy, gaz çeşmesiniň hilini ölçemek üçin möhüm ölçegdir.Üýtgeşmäniň ululygy näçe kiçi bolsa, gaz çeşmesiniň hili şonça gowy we tersine.

“Max Auto” tarapyndan öndürilen gaz çeşmesi, posdan gaça durmak üçin QPQ OR Chrome örtük bejergisi bilen porşen çybygyny ulanýar.
Gapdan öň her bölek, gaz güýjüniň reuiqremnt-e laýyk gelmegini üpjün etmek üçin howa basyş enjamy tarapyndan synag edildi.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň