Gaz çeşmesi

Gaz çeşmesi, goldaw, ýassyk, tormoz, beýiklik we burçy sazlamak we ş.m. funksiýalaryny durmuşa geçirip bilýän bölekdir Gurluşyk tehnikalarynda esasan örtükde, gapyda we beýleki böleklerde ulanylýar.

Gaz çeşmesi esasan porşen çybygyndan, porşondan, möhürleýji goltugyň ýeňinden, doldurgyçdan, basyş silindrinden we bogundan ybarat bolup, basyş silindri inert gaz ýa-da nebit we gaz garyndysy bilen doldurylan ýapyk kameradyr, kameradaky basyş birnäçe atmosfera basyşynyň ýa-da onlarça gezek.Haçan-dagidrawlik gaz çeşmesi hereket edýär, porşeniň iki tarapynyň arasyndaky basyş tapawudy içi boş porşen taýagynyň hereketini amala aşyrmak üçin ulanylýar.Düzülip bilinýän gaz strutslaryDürli ulanylyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli gurluşlara we görnüşlere eýe, gurluşyk tehnikasy esasan gysyş gaz çeşmesini ulanýar, gaz çeşmesiniň bu görnüşi esasan goldaw beriji rol oýnaýar, diňe iň gysga we iň uzyn iki iş ýagdaýy, insultda özüni saklap bilmeýär.
 • OE 53440-29046 53450-29046 Awtoulag magistraly üçin gaz çeşmesi Cressida RX80 / GX81

  OE 53440-29046 53450-29046 Awtoulag magistraly üçin gaz çeşmesi Cressida RX80 / GX81

  Aýratynlyklary Ömrüňi ulanmagyň hili 1.50000 gezek 2. Bir ýyl kepillik Birikdirmeler Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m. Üstünlik 1. Mugt nusgalar bar 2.Kiçijik MOQ bar, nusga sargytlaryny kabul edip bileris, 100 sany 3.Fast Deliv ...
 • QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  Aýratynlyklary Ömrüňi ulanmagyň hili 1.50000 gezek 2. Bir ýyl kepillik Birikdirmeler Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m. Üstünlik 1. Mugt nusgalar bar 2.Kiçijik MOQ bar, nusga sargytlaryny kabul edip bileris, 100 sany 3.Fast Deliv ...
 • OE 5123 1908 465 gysyş BMW awtoulagy üçin gaz bahary sagady

  OE 5123 1908 465 gysyş BMW awtoulagy üçin gaz bahary sagady

  GAZ çykarylyşynyň hiline nädip baha bermeli:

  Gaz çeşmesiniň hiline esasan aşakdaky taraplardan seredilýär: birinjiden, möhürleme öndürijiligi, möhürleme öndürijiligi gowy bolmasa, ulanylanda nebitiň syzmagy we howa syzmagy bolar;ikinjiden, 500N ýaly takyklyk Gaz çeşmeleri üçin käbir öndürijiler tarapyndan öndürilen güýç ýalňyşlygy 2N-den geçmeýär we käbir öndürijileriň önümleri talap edilýän hakyky 500N-den uzak bolup biler;üçünjisi - hyzmat ediş möhleti, we hyzmat ediş möhleti, ony doly yzyna almak üçin näçe gezek hasaplanýar;iň soňkusy, urgy wagtynda güýç bahasy üýtgeýär we ideal ýagdaýda gaz çeşmesi, urmagyň dowamynda güýç bahasyny üýtgetmän saklamalydyr.Şeýle-de bolsa, dizaýn we gaýtadan işleýiş faktorlary sebäpli urgydaky gaz çeşmesiniň güýji hökmany suratda üýtgeýär.Üýtgemeginiň ululygy, gaz çeşmesiniň hilini ölçemek üçin möhüm ölçegdir.Üýtgeşmäniň ululygy näçe kiçi bolsa, gaz çeşmesiniň hili şonça gowy we tersine.

  “Max Auto” tarapyndan öndürilen gaz çeşmesi, posdan gaça durmak üçin QPQ OR Chrome örtük bejergisi bilen porşen çybygyny ulanýar.
  Gapdan öň her bölek, gaz güýjüniň reuiqremnt-e laýyk gelmegini üpjün etmek üçin howa basyş enjamy tarapyndan synag edildi.

 • QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  Programma: mebel, awtoulag, maşynlar, mehaniki enjamlar, konteýner we ş.m.

  Materail: Uglerod polat 20 # / Poslamaýan polat 304 / SS316

  Durmuşy 50000 gezek ulanýar

 • Aşhana şkafynyň gapy göteriji ulgamy Gaz çeşmesi

  Aşhana şkafynyň gapy göteriji ulgamy Gaz çeşmesi

  Aýratynlyklaryna we dürli ulanylýan meýdanlaryna görä, gaz çeşmelerine goldaw çybyklary, gaz diregleri, burç sazlaýjylary, gaz çybyklary, damperler we ş.m. diýilýär. Gaz çeşmeleriniň gurluşyna we işleýşine görä, gaz çeşmeleriniň birnäçe görnüşi bar. mugt gaz çeşmeleri, öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri, çekiş gaz çeşmeleri, erkin duralga gaz çeşmeleri, aýlawly oturgyç gaz çeşmeleri, gaz çybyklary, damperler we ş.m. Bu önüm awtoulag, awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, mebel, we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. maşyn öndürmek we ş.m.