Biz hakda

Biz kim

Awtoulag zapas şaýlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen dogruçyl we çynlakaý kompaniýa.Biz Hytaýda ýerleşýäris we TS16949 şahadatnamasynyň bardygyna buýsanýarys.

Esasy önüm aralygy

Amortizator, awtoulag örtügi, porşen çybyk, möhürleme bölegi, poroşok metallurgiýasy, bahar, turba, ýag möhüri, diskler, tigir merkezi we beýleki awtoulag bölekleri, sport bölekleri.

Eksport edildi

Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.

Hünärlerimiz

Bu görnüşli esbaplary tapmagyň aňsat däldigi ýa-da has takygy, ýokary hilli awtoulag böleklerini tapmagyň kyndygy gizlin däl.Esasanam onlaýn dünýä gymmatly we arzan çözgütleri hödürleýändigini öňe sürýän, ýöne üpjün edip bilmeýän web sahypalaryndan doly.Bu paradigmany üýtgetmek isledik.

Maksda, şeýle hem, proýektory, gödekligi barlaýjy, mikro gatylygy barlaýjy, uniwersal dartyş enjamy, Metallografiýa analizatory, galyňlygy barlaýjy, duz sepiji synagçy ýaly hiline gözegçilik etmek üçin birnäçe synag enjamlary bar.

~ Y5ON9S85LJ (VMLCV9_) WXO
{3_OE @ QFN} A636LR2N $ LS) K.

Siziň bagtyňyz, biziň wezipämiz

Müşderiniň kanagatlanmagy biziň ýeke-täk maksadymyz we müşderilerimiziň kemsiz tejribesine eýe bolmak üçin elmydama gaty köp işleýäris.Buýruk goýulmazdan ozal, wagtynda we soň ýüze çykyp biljek her bir mesele barada alada edýäris, size doly erkinlikde tertip goýmaga mümkinçilik berýär we size goldaw berýän aýratyn toparyň boljakdygyna ynanýarys.

Awtoulag zapas şaýlary ugrunda baý tejribe toplan Maksyň inersenerler topary, esasanam amortizator meýdançasynda, biz diňe bir müşderiler üçin önümler bilen çäklenmän, tehniki goldaw, önümçilik hemişe gözegçilik we hil yzarlaýyş hyzmatyny hem hödürleýäris.OEM we ODM ikisi hem elýeterli.Maks ähli görnüşli gözleg hyzmatyny berip biler we hasabatda PPAP hasabaty, RT, UT, MPI, WPS & PQR we ş.m. bar.

Zawod (2)

Sergiler

sergiler (3)
sergiler (2)
sergiler (6)
sergiler (1)
sergiler (5)
sergiler (4)

Şahadatnamalar

KERTIFIKAT

“Max Auto Parts Limited”

Awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji we eksport ediji “Max Auto Parts” -a hoş geldiňiz