Piston jaňynyň jikme-jiklikleri

Awtoulag dwigateliniň porşini hereketlendirijiniň esasy böleklerinden biridir we porşon halkasy, porşen pin we porşen toparynyň beýleki bölekleri, silindr kellesi we beýleki komponentler bilelikde ýangyç kamerasyny emele getirýär, gaz güýjüne garşy durýar we içki ýanýan hereketlendirijiniň iş prosesini tamamlamak üçin güýji porşen gysgyjy we birleşdiriji çybyk arkaly krank miline geçiriň.
Porzin ýokary tizlikli, ýokary basyşly we ýokary temperaturaly agyr iş gurşawynda, şeýle hem hereketlendirijiniň tekiz we çydamly işleýşini göz öňünde tutmak bilen, porşeniň hem ýeterlik güýji we berkligi bolmaly, gowy ýylylyk geçirijiligi, ýokary ýylylyga garşylyk, kiçi giňelme koeffisiýenti (ululygy we görnüşi üýtgeýär), az dykyzlygy (ýeňil agramy), könelmegi we poslama garşylygy, şeýle hem arzan bahasy.Köp we ýokary talaplar sebäpli käbir talaplar gapma-garşy, talaplara doly laýyk bolup bilýän porşen materialyny tapmak kyn.
Döwrebap hereketlendirijiniň porşini, adatça, alýumin garyndysyndan ýasalýar, sebäbi alýumin garyndysy ownuk dykyzlygyň we gowy ýylylyk geçirijiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir, ýöne şol bir wagtyň özünde, has uly giňelme koeffisiýentiniň we pes temperatura güýjüniň kemçilikleri bar, edip bilýär diňe laýyk gurluş dizaýny bilen kanagatlandyrylýar.Şonuň üçin awtoulag dwigateliniň hili diňe bir ulanylýan materiallara däl, eýsem dizaýnyň rasionallygyna-da baglydyr.
Awtoulagda krank millerinden we dişli gutulardan başlap, ýaz ýuwujylara, boltlara we hozlara çenli on müňlerçe bölek bar.Her bölümiň roly bar, meselem porşen halkasy “kiçijik”, görnüşinden ýönekeý görünýän, gaty ýeňil, bahasy hem gaty arzan, ýöne bu rol az däl.Şeýle bolmasa, awtoulag azajyk kynçylyk çekse-de hereket edip bilmez, awtoulag ýangyç harçlamagy ýa-da güýji ýeterlik bolmaz.Tutuş porşon topary bilen silindriň birleşmeginde, porşen topary silindriň silindr diwary bilen hakykatdanam aragatnaşyk saklaýar, ýakylýan kamerany ýapmak üçin porşen bilen silindr diwarynyň arasyndaky boşlugy doldurýan porşon halkasydyr, şonuň üçinem bu hereketlendirijide iň aňsat geýilýän bölek.Porzin halkasy, adatça, çoýun demirden ýasalýar, belli bir çeýeligi bar, kesişiň dürli görnüşleri bar we işleýşini ýokarlandyrmak üçin üstünde örtük bar.Dwigatel işledilende porşen gyzdyrylar we giňeldiler, şonuň üçin porşen halkasynyň açyk boşlugy bar.
Gurnama wagtynda berkligi saklamak üçin porşen halkasynyň açylyş boşlugyny gysmaly.Porşanda köplenç üç-dört porşen halka bar, olar dürli funksiýalaryna görä gaz halkalary we ýag halkalary iki kategoriýa bölünýär.Gaz halkasy, howa syzmagynyň öňüni almak, porşen kellesiniň ýylylygyny silindr diwaryna geçirmek we porşanyň ýylylygyny ewakuasiýa etmek üçin porşon kellesiniň ýokarky ujundaky halka çukuryna oturdylýar.Ringag halkasynyň wezipesi, çalgy ýagynyň ýanýan kamera girmeginiň öňüni almak we silindr diwaryndaky artykmaç ýag ýagyny gaz halkasynyň aşaky halkasyna oturdylan ýag panasyna gaýtaryp bermekdir.Möhürleýiş funksiýasynyň talaplary üpjün edilýänçä, porşen halkalarynyň sany has gowularyň sanyndan az, porşen halkalarynyň sany iň az sürtülme meýdanyndan az, güýç ýitgisini azaldýar we porşeniň beýikligini gysgaldýar, degişlilikde motoryň beýikligini peseldýär.
Porzin halkasy nädogry gurnalan bolsa ýa-da möhürlenmegi gowy bolmasa, silindr diwaryndaky ýangyjy kamera we garyndy bilen bilelikde ýanmagyna sebäp bolup, ýagyň ýanmagyna sebäp bolar.Porzin halkasy bilen silindr diwarynyň arasyndaky arassalamak gaty az bolsa ýa-da uglerodyň ýygnanmagy we ş.m. sebäpli porşen halkasy halka çukuryna ýapyşsa, porşon ýokary we aşak hereket edende, silindriň dyrnalanmagy ähtimal. diwar we uzak wagtdan soň silindr diwarynda çuňňur çukur emele getirer, köplenç “silindriň çekilmegi” hadysasy diýilýär.Silindr diwarynyň çukurlary bar we möhürlenmegi pes, bu hem ýagyň ýanmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin ýokardaky iki ýagdaýyň ýüze çykmazlygy we hereketlendirijiniň gowy işlemegini üpjün etmek üçin porşanyň işleýiş ýagdaýy yzygiderli barlanmalydyr.


Iş wagty: Iýul-03-2023