Material polat hrom bilen örtülen porşenli çybyk awtoulag / motosikl amortizatory bar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm
Jemi uzynlygy: 100mm -650mm
Polat material: SAE1035 / SAE1045
Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm
Chrome gatylygy: 900 HV Min
Gödeklik: Ra 0.1 Mikron Maks
Göni: 0.02 / 400mm
Hasyl bermek Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Uzalma Polatdan ýasalan materiallara görä
Bend synagy Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Üpjünçilik şerti:

1. Gaty Chrome örtülen
2. QPQ bejergisi
3. Induksiýa gatylaşdy
4. Suwsuzlandyrma we temperatura

Arza:Porzin hasasy esasan gidrawliki pnewmatik, in engineeringenerçilik tehnikasynda, porşen taýagy bilen awtoulag öndürmekde, ýol görkeziji sütün plastmassa enjamlarynda, gaplaýyş maşynlarynda, çaphana maşynlarynda, rolikde, dokma tehnikasynda, ok bilen ulag tehnikasynda, çyzykly optiki ok bilen çyzykly hereketde ulanylýar.

1. amal giriş.
Porzin hasasy, hrom örtüginiň galyň gatlagy bilen örtülen polat substratyň üstünde gaty hrom örtükdir we galyňlygy adatça 10-30 mikron bolup, hromyň aýratynlyklaryny ulanyp, gatylyk, könelişme garşylygy, ýylylyga garşylyk we bölekleriň işleýşini gowulandyrýar. poslama garşy.
Gaty hrom bilen örtülen porşen çybygynyň amal aýratynlyklary:
1) katodyň häzirki netijeliligi 25% ~ 35% -e çenli, depozit derejesi bolsa gaty çalt.
2) ýokary gatylyk (900 ~ 1200HV), birmeňzeş we dykyz tor çatryklary, aşgazana gowy garşylyk; Mikrokratlar öndürilip bilner we mikrokratlaryň sany 800-2000 bölek / sm (zerurlyga görä) bolup biler we anti-garşylygy gowulandyrar. poslama ukyplylygy.
3) örtükli hammamyň gowy dispersiýa ukyby, örtügiň birmeňzeş galyňlygy, gödek çiş hadysasyny öndürmek aňsat däl we hrom gatlagynyň daşky görnüşi açyk we tekiz;
4) örtük substrat bilen berk baglanyşyk güýjüne eýedir we öňünden taýýarlamak adaty tehnologiýa meňzeýär we işlemek adaty işden has aňsat;
5) hammamda trivalent hromyň mazmunynyň giň bolmagyna rugsat berilýär we adatça trivalent hrom üçin elektrolizi kesmek zerurlygy ýok;
6) örtük ergininde ftorid ýok, seýrek toprak elementleri ýok, pes güýji bolmasa iş böleginiň poslamagy ýok.

2. Iş prosesi.

1).Gidrawlik porşen hasasynyň akymy.
35 polatdan peýdalanýan birleşdiriji çybyk, gaýtadan işlemek tehnologiýasy: yzygiderli orta ýygylyk induksiýasynyň gatylaşmagy, silindr görnüşli ýylmaýjy, inçe ýylmaýjy silindr görnüşli inçe ýylmaýjy silindr gyrkym bölümi. üwemek

2).Porzin hasasy bilen örtmek prosesi.
Plastinkadan öň barlamak - asma gurallary gaplamak - himiki zaýalanmak, elektrik göteriji ýag - suw - işjeňleşdirme duzlamak - suw ýuwmak - pursat, porşen çybygynyň hrom örtügi, suwy gaýtadan işlemek - suw ýuwmak - asma enjamy düşürmek - gözden geçirmek
surat1 surat2

Eibermek
surat3
Synag merkezi
surat4

3. Porşon çybygyny gaplamak
Her hasa ilki bilen ýag bilen bejeriler, soň bolsa gatlak we gatlak boýunça aýrylar.
Her kiçi guty posdan goramak üçin VCI sumkasyny ulanýar, soňra guty agaç paletde bolýar.
Agramy we ululygy müşderiniň islegine görä edilip bilner.
surat5

1-nji sorag.Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Biz öndüriji we awtoulag zapas şaýlaryny eksport etmek üçin ygtyýarnamamyz bar,
10 ýyl bäri bu setirde
 
2-nji sorag.Haýsy bölekleri berip bilersiňiz?
A2: 1.Sok sorujy 2. Porşon hasasy 3. Nebit möhüri 4. Kauçuk bölekleri 5. Poroşok metallurgiýa bölekleri we ş.m.
 
3-nji sorag.Önümiňiziň gurşun wagty näme?
A3: Adatça 30 senenama güni bolýar, ýöne PO-a bagly.Mukdar. 
4-nji sorag.Töleg ýoluňyz näme?
A4: Günbatar bileleşigi, T / T, L / C tarapyndan tölegi kabul edýäris.Adatça,
30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans
 
5-nji sorag.Iberiş porty?
A5: Guanç Guangzhouou, Ningbo, Şanhaý
6-njy sorag.Başga haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
A6: OEM hyzmaty, täze önüm çyzygyny döretmek üçin dizaýn çyzgysyny bize ibermegiňizi haýyş edýäris.
Custöriteleşdirilen hyzmat, gaplamany dizaýn etmegiňize kömek edip bileris.
7-nji sorag.Kepilligi nädip alyp bilerin?
A7: Kepillik döwründe, önümler sebäpli zeper ýetdi
hil meselesini mugt üýtgedip bolýar.
8-nji sorag: Nusgaňyzy nädip alyp bilerin?
A8: Ilki bilen haýsy ululygyň gerekdigini aýdýarsyňyz, soň bolsa häzirki modelimizden tapmaga synanyşýarys, häzirki galyndy bar bolsa, nusgalar mugt bolar, häzirki galyndy ýok bolsa, meňzeş ululygy üpjün edip bileris ýa-da täze galyp ýasap bileris. 

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň