Awtoulagyň çygly baharyň garramagy nähili?

Maşyn süreniňizde, bulaşyk ýoldan soň, ulagyň nemlendiriji täsiriniň beýle gowy däldigine göz ýetirersiňiz, bu çygly çeşmäniň garramagy bolmaly, käbir alamatlardan soň çygly baharyň garramagy köp bolmaly. , şeýdip, baharyň çygly awtoulagynyň garramagy nähili bolar?
Baharyň garramagyny peseltmek
1. Gezelenç başgaça duýulýar
Shok sorujy baharyň garramagyndan soň, ulaga münenimizde ýa-da sürenimizde, çalaja ýoldan soň, awtoulagyň gümürtik duýgusynyň gaty güýçlidigini, şeýle bir rahat duýgynyň ýokdugyny duýup bileris, şu nukdaýnazardan amortizator bahary diýip hasaplamak bolar garrap gelýär.
2. Temperatura adaty däl
Ulag gaty kyn ýolda sürülenden soň, amortizatoryň temperaturasyny duýmak üçin elimiz bilen awtoulag amortizatorynyň gabygyna degip bileris.Maşyn sürensoň, işleýändigini subut etmek üçin amortizatoryň temperaturasy ýyly bolar.Eger ol döwülse, amortizatoryň temperaturasy salkyn.
3. bedeniň titremesi
Ulag saklananda, ulagyň bir burçuny basyň we goýberiň, ulagyň titremegine syn ediň.Yza gaýdyp geleninden gysga wagtyň içinde durnukly ýagdaýda bolsa, amortizatoryň täsiriniň henizem gaty gowydygyny görkezýär.Awtoulag yza gaýdyşdan soň durmazdan ozal birnäçe gezek titrese, amortizatoryň döwülendigini ýa-da baharyň garrandygyny subut edýär.
4. Amortizator ýagy syzýar
Amortizator ulanylandan soň birneme gury ýagdaýda.Eger amortizator döwülse, nebitiň syzmagy bolar, ýagny amortizatoryň içindäki gidrawliki ýag porşen taýagyndan dökülýär.
Ony nädip çözmeli
Bu waka ýüze çykanda, elbetde, çözmek kyn, şonuň üçin 4s dükanyna ýa-da abatlaýyş dükanyna baryp, abatlaýyş işgärlerini tapyp, meseläniň düýp çözgüdinden başlap bileris.


Poçta wagty: 18-2023-nji aprel