Bahar çeşmesi

“Coilover Spring” -yň wezipeleri esasan şulary öz içine alýar: birinjiden, bedeniň agramy göterilýär, ýagny adaty ulagyň agramynyň köpüsini bahar göterýär. Ikinjiden, ýol böwetlerini haýallatmak üçin,rulon bahar amortizatory, ýoluň tigiriň rulon çeşmesine edýän täsiri, rulon çeşmesiniň deformasiýasy, tigiriň kinetik energiýasyny siňdirip, rulon çeşmesiniň potensial energiýasyna (potensial energiýasyna) öwrülip, ​​täsirini azaltmak üçin. beden.Şeýle-de bolsa,awtomatik amortizator rulon pru springiniözi energiýa sarp etmeýär we potensial energiýany saklaýan çeşme, öňki energiýasyna kinetiki energiýa öwrüler.Bahar ýeke özi ulanylsa we çygly element ýok bolsa, käbir ýeňil ulaglar zarba, üznüksiz ýokary we aşak hereketden soň "trambolin" bökýän akrobatlara meňzeýär.

MAX AUTO bahalarymyzy bäsdeşlerden has peseldýän bahar kärhanalarynyň professional önümidir. “Max Auto” tarapyndan öndürilen rulon çeşmesi, adatça 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrSiA, SAE9254 materiallaryny ulanýar .Şereket birinji derejeli önümçilik we güýçli tehniki güýje eýe. durmuş üpjünçiligi, ösen synag usullary.

Köp ýyllyk bahar önümçiligi we dolandyryşy, ösen tehnologiýa we durnukly we ygtybarly hil bilen, esasan içerki we daşary ýurt awtoulag, kömür, elektrik enjamlaryny öndürmek we beýleki pudaklar üçin dürli enjamlary üpjün edýän bahar önümçiliginiň hünär öndürijisidir.Gaýtadan işlemegiň diametri 0,2mm-100mm aralygynda.Adaty ýa-da ýörite görnüşli çeşmeler, esasy önümler: awtoulag asma çeşmeleri, ýeke gidrawlik strut dartyş çeşmeleri we dürli mehaniki çeşmeler.