Awtoulag we motosikl üçin şok struts tozy Metallurgiýa bölekleri (porşen, esasy klapan, çybyk gollanmasy)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodymyz Hytaýda, Ningbo şäherinde ýerleşýär.

Ine, zawodymyzyň önümçilik liniýasynyň käbir wideosy.

“Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.

Sintirlenen bölekler porşeni, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar,

Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp problema döredendigi, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetendigi gizlin zat däl. , Bilşteýn, WW ýaly.

Nzawodymyzda IATF TS16949 şahadatnamasy bar.

1.Piston, aşaky klapan,hasagollanmatarapyndan ýasaldyporoşok metallurgiýa tehnologiýasy. Fe-c-cu poroşokyny ulanyp, galyndy basylýar, süzülýär we işlenýär.
2. Önüm aýratynlyklary :

Porzin we aşaky klapan esasan amortizator üçin nemlendirýär, hasagollanmaesasan gollanmaporşen hasasynyň hereketi.

Tehnologiki amal: garyşyk poroşok - emele getirmek - süzmek - arassalamak -Bug bilen bejermek - Egilmek-Gaplaň-Daş görnüşi barlamak, gaplamak

Garyşyk poroşok: Fe - C - Hapalary aýyrmak üçin ýokary dykyzlykly elek bilen Cu tozy, 4 sagatdan gowrak aýlanýan 360 ° awtomatiki garyşyk maşyn, materialy deň derejede garyşdyryň.

Galyndy: ähli bölekleriň dykyzlygyny basanyňyzdan soň proses talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin awtomatiki CNC gidrawlik pressi bilen takyk galyp.

Sintering: önümiň tehniki talaplara laýyk gelmeginiň mehaniki aýratynlyklaryny we gatylygyny üpjün edýän arassa guşak görnüşli sinter peç tarapyndan dolandyrylýar.

Oilag çümdürmek: önümiň gözeneklerine doly aralaşmagy we soňraky aýlawyň poslamagynyň öňüni almak üçin önümi ýokary basyşly gaba salyň.

Plastmassa: doly awtomatiki CNC gidrawlik pressi bilen takyk galyp, basylandan soň önümiň dykyzlygy we mehaniki aýratynlyklary hasam gowulaşýar we ölçegleri çyzuwyň talaplaryna laýyk gelýär.

Işlemek: önümiň deşigini, çukuryny we beýleki jikme-jikliklerini tamamlaň.

Arassalamak: tor kemeri hapalary we demir örtükleri aýyrmak üçin ultrases ses arassalaýjy maşyny kabul edýär.

Bug bilen bejermek: önümiň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrýan elektrik peçindäki bug bilen bejerilýär we ýerüsti okislenme gatlagy posuň öňüni almaga kömek edýär.

Gaplamak: porşen PTFE ýaglaýyş guşagyny ýapýan doly awtomatiki san dolandyryş enjamy bilen örtülendir.

Düwürtmäni basyň: DU gyrymsylygyna basyldy.

Daş görnüşi barlamak, gaplamak.

3.Sesifikasiýa:

Haryt maglumatlary

Haryt ady Poroşok metaldan süzülen bölek
Material (MPIF 35) FC-0205 (DIN 30910-4) Sint C10, Fe, Balans, Cu 1.5-3,9%, C 0.3-0,6%
Dykyzlygy Bug okislenenden soň 6.4-6,9 g / sm3
Gatylyk 60-115 HRB, 1 kN ýüklenýär, topuň diametri 1/16 ″
Faceerüsti bejermek Bug okislenmesi, 2 sagat, Fe3O4: 0.004-0.005mm, okislenme derejesi 2-4%
Belli bolmadyk çydamlylyk ISO 2768 - m / H14, h14, + - IT14 / 2
Daş görnüşi Ingykylmak, ýarylmak, siňdirmek, boşluklar, gowşaklyk, metal çukur we beýleki kemçilikler ýok
Amal akymy Poroşok garyşdyrmak - emele getirmek - Süzmek - Nebit emdirmek - Ölçeg -
Ultrasoniki arassalaýyş - Bug okislenmesi - Nebitiň emdirilmegi - Jemleýji
gözden geçirmek - (+ DP4 gyrymsy / + PTFE zolagy) Gaplamak
Arza Awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory üçin

Üstünliklerimiz:

1. Häzirki 3000 galyndydan köp, galyndy çykdajylaryňyzy tygşytlaň
2. ISO / TS 16949: 2009 şahadatnamasy
3. Bäsdeşlik bahasy
4. APQP-iň berk hiline gözegçilik ukybyFEMAMSAPPAPSPC

4. Önümçilik desgalary

09 (4)

09 (6)

模具 设备

09 (7) 09 (1)

Synag desgalary

09 (2) 09 (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň