54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

surat46
surat47
surat48

Kompaniýanyň maglumatlary

Bu bölegiň her aýratyn bölegi ýokary hilli materiallar bilen ýasalýar.MAX beýleki markalardan tapawutlylykda diňe ýokary hilli Tebigy rezin (75%) we (25%) sintetiki kauçuk ulanýar.Bu has çydamlydygyny we has uzak dowam etjekdigini aňladýar.Kauçuk, bäsdeşleriň hödürleýän arzan çalyşýan bölekleri ýaly elini sürtüp bilmez.
MAX şeýle hem adaty arzan çalgy ýagynyň ýerine ýokary hilli sintetiki ýag ulanýar, bu bolsa dürli sebitlerde dürli howa şertlerini dolandyryp biljekdigini aňladýar.Gurmakda diňe sintetiki ýaglary ulanýarlar.
MAX markasy 15 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we abraýyna çynlakaý seredýär.“Finest Auto Parts” tarapyndan satylan “Fewest” bölekleriniň hemmesi 1 ýyllyk kepillik bilen gelýär we OEM-iň gabat gelmegini kepillendirýär.Böleklerimizde haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Hyzmatlarymyz

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap reňk gutularyna salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan bolsaňyz,
ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza gaplap bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris
galyndysyny tölemezden ozal.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 20 gün gerek bolar.Getirmegiň anyk wagty baglydyr
zatlara we sargydyň mukdaryna.

5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny tölemeli we
kurýeriň bahasy.

7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys,
nireden gelendigine garamazdan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň