Amortizator üçin ýokary hilli kauçuk

Gysga düşündiriş:

Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

Gyrymsylygyň roly :
Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Materail Kauçuk: NR, PU
Metal gap: Takyk polat turba
Gatylyk Kenar A 55-85
Tamamla Sink örtügi ýa-da fosfat
Elýeterlilik OEM, ODM
Görnüşi 2000-den gowrak galyp
Şahadatnama ISO9001, TS16949, SGS
Arza Awtoulag asmagy
Gaplamak
Gaplamak PE haltalary bilen 10-50, soň kartonlara, soňra paletlere

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

Kauçuk gyrymsylygyň ähmiýeti, Düwürtik ýok bolsa näme etmeli?
Ilki bilen adamlar titrärler we oňaýsyz bolarlar.Uly ýol düzgünleri henizem çeşmeler we amortizatorlar bilen çözülip bilner, ýöne adamlary ukusyzlandyrýan inçe titremeler bedene “dogruçyl” geçer.
Ikinjiden, şowhunly bolar.“Gyryşlar” we “gykylyklar” ýaly dürli sesler peýda bolar, hatda uzak wagtlap yrgyldy wagtynda içki hasam gowşar.
Mundan başga-da, asmagyň ömri has gysga bolar.Kauçuk pyçakly awtoulag 100,000 kilometre çydamlylyga çydap bilýär, ýöne aýdyň podşipnikler (köplenç “balyk” ýa-da “top çeňňegi” diýlip atlandyrylýar) gowy däl.Hiç bir ýaryş awtoulagy her 100,000 kilometrde “balykçyny” üýtgedip bilmez.
Netijede, awtoulag sürmek kyn bolar.Elbetde, bu ýerde “sürmek kyn” ýönekeý sarp edijiler üçin we ýaryşçylar üçin höwesli.Düwürtiksiz awtoulagda, rul has çalt öwrülse, birden gapdaldan kowlan ýaly bolar we awtoulagyň jogaby has göni we has çalt bolar.Ordinaryönekeý raýatlar üçin awtoulagyň beýle çalt reaksiýa bermegini islemeýäris, has haýal, bu adamlary has rahat we rahat duýup biler.
“Max Auto” tarapyndan öndürilen kauçuk gyrymsy ýokary hilli rezin, PU ýa-da NR, demir bölegi takyk poslamaýan polat turbany ulanýar.
Gatylygy Şora A 55- 85-e ýetip biler, ýerüsti bejergisi sink örtügi ýa-da fosfat bolup biler.
Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň