4853032220 4854032220 4853039165 4853039175 4853039195 4854039115 4854039125 4854039145 Accent, Pony üçin awtoulag amortizatory

Gysga düşündiriş:

Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

surat54

köp ýurtda awtoulag gyzgyn satylýan amortizator nemlendiriji
Damping derejeleri: sazlap bolýar
Awtoulagyň dogry ýoluny peseltmek üçin zarba toplumynyň üstünden ýörite dizaýn edilen rulon çeşmeleri
Polatdan ýasalan beden we klapan bilen mono turba zarbasy sazlamaga mümkinçilik berýär;Garaşsyz bahar dartgynlygy.
Gurnama görkezmeleri ýok;Tejribeli hünärmenler tarapyndan gurmak maslahat berilýär
Biz amortizator zawody.

surat 55

rulon
baharyň materialy.55CrSiA / 60Si2Mn / 75B / 85B

surat 56

düwürtik
Material: SAE1010, SAE1020, SPHC, ST12, poslamaýan polat, uglerod polat, mis, bürünç, bürünç galyňlygy: 0,5-12 mm amaly: Absorber bölekleri, awtoulag bölekleri

Spesifikasiýa

element bahasy
Kepillik 1 ýyl
Gelip çykan ýeri Hytaý
  Zhejiang
Marka ady Maks
Awtoulag modeli dürli
Haryt ady Absorber
Material Polat
Arza Awtoulag bölekleri
surat33
surat57

Kompaniýanyň tertibi

“MAX Auto Parts” awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji we eksport ediji.Esasy önüm diapazony: amortizator, awtoulag örtügi, porşen çybyk, möhürleme bölegi, poroşok metallurgiýasy, bahar, möhürleme bölegi, turba, ýag möhüri, diskler, rezin bölekler we beýleki awtoulag bölekleri.Hyzmatdaş zawodlarda TS16949 şahadatnamasy bar.Önümçilik desgalarynyň arasynda aşakdakylar bar: CNC maşyn, torna maşyn, üweýji maşyn we ş.m., ýokary takyklyk bilen daşary ýurtlardan satyn alnan maşynlaryň käbiri.Maksda, şeýle hem, proýektory, gödekligi barlaýjy, mikro gatylygy barlaýjy, uniwersal dartyş enjamy, Metallografiýa analizatory, galyňlygy barlaýjy, duz sepiji synagçy ýaly hiline gözegçilik etmek üçin birnäçe synag enjamlary bar.Awtoulag zapas şaýlary boýunça baý tejribä eýe bolan Maksyň inersenerler topary, diňe bir müşderiler üçin önüm öndürmez, eýsem tehniki goldawy, önümçilige hemişe gözegçilik we hil yzarlaýyş hyzmatyny hem berer.OEM we ODM ikisi hem elýeterli.Maks ähli görnüşli gözleg hyzmatyny berip biler we hasabatda PPAP hasabaty, RT, UT, MPI, WPS & PQR we ş.m. bar.Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.Maks, müşderi bilen win-win hyzmatdaşlygyny gazanmagy maksat edinýär, biz siziň işiňiziň üstünlikdigine ynanýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň