Asma aýratyn hyzmat etmek

 

Döwrebap adamlaryň ulag rahatlygy we durnuklylygy dolandyrmak üçin barha artýan talaplary sebäpli garaşsyz asma ulgamlary kem-kemden ýok edildi.Garaşsyz asma ulgamy, tekerlere degmek ukyby, sürüş rahatlygyny we işleýiş durnuklylygyny, çep we sag tigirleriň erkin hereket etmegi, tekerler bilen ýeriň arasynda erkinlik derejesi we ulagyň gowy işlemegi sebäpli awtoulag öndürijileri tarapyndan giňden ulanylýar.Adaty garaşsyz asma ulgamlarynda köp baglanyşykly asma ulgamlary, MacPherson asma ulgamlary, gol asma ulgamlary we ş.m. bar.

Üzüm reňkli klassiki garaage hyzmat plakaty

Asma näme üçin aýratyn hyzmat edilmeli?Şassi gündelik durmuşda esasan palçyk, çagyl we ş.m. bilen ýok edilýändigi sebäpli, esasanam ýagyşly günlerde, uzak wagtlap süreniňizden soň, palçyk asma ýere ýelmeýär.Köp biperwaý täze gelenler, tizlikdäki çukurlardan we çukurlardan geçende haýallaşmaga üns bermeýärler.Uzak wagtlap asma bu täsir birneme uludyr we wagtyň geçmegi bilen amortizatorlaryň, çeşmeleriň we içki ýaýlaryň hyzmat ediş möhletine çynlakaý täsir eder.Şonuň üçin asmany aýratyn saklamaly.

Asmagy nädip saklamaly?

Tormoz torlaryny çalyşanymyzdan soň, tormoz pedalynyň kadaly gaýdyp gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamalydyrys we tormozlary ölüme basmazlyk üçin gündelik sürýän wagtyňyzda tormoz pedalynyň aşagyndan süýşmeginiň öňüni almaly.Adaty ýagdaýlarda, amortizator işleýän wagty gyzar, eger gyzmasa, amortizator ýag syzýar.

Gündelik ulanylanda, tormoz edende ulagyň nädogry gabat gelendigine, tormozyň näderejede täsirlidigine we duralganyň tormozynyň (el tormozynyň) täsirlidigine üns beriň.Awtoulag hyzmatyny ýerine ýetireniňizde, tormoz ulgamy ilki bilen tormoz turbasynyň ýarylandygyny ýa-da tormoz suwuklygynyň syzýandygyny ýa-da tormoz ýagyny barlamalydyr. Tormoz pedaly hem üns bermelidir.Awtoulag sürüp barýarka, her gezek ýokary we aşak titrese, asma ulgamy “basmak” sesini çykarar we ýoluň üstü deň bolmadyk ýagdaýynda ses güýçlener, bu asma ulgamynyň şowsuz bolup biljekdigini görkezip biler. amortizator ýa-da amortizatoryň rezin ýeňi.Tormoz ulgamyBormoz suwuklygyny garyşdyryp bolmaýar Häzirki wagtda bazardaky awtoulaglaryň köpüsi iki sany tormoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr: aýak bilen dolandyrylýan hyzmat tormozlary (tormozlar) we el bilen dolandyrylýan awtoulag tormozlary (el tormozy).Kauçuk ýeňi erbet zaýalanan bolsa, ony abatlamaly we amortizator bilen çalyşmaly.Asma ulgamy amortizator işleýän wagty gyzdyrylmalydyr Asma ulgamy diňe bir awtoulagyň rahatlygyna (münmegine) täsir etmän, geçiş, durnuklylyk we ýelme öndürijiligi ýaly beýleki häsiýetlere hem täsir edýär.Asma ulgamynda amortizatorlar, çeşmeler, rulonlara garşy barlar, birleşdiriji çybyklar we beýleki mehaniki bölekler bar.Burç edilende, esasanam ýiti öwrümlerde, beden gaty köp togalanýar, bu amortizatorlara, stabilizator barlaryna ýa-da ýol görkeziji böleklere zeper ýetendigini görkezýär.

 

https://www.nbmaxauto.com/shock-absorber-parts/

amortizator komponenti

Tormoz ýagyny çalşanyňyzda, asyl tormoz ýagyny süpüriň, garyşdyryp bolmaýar we tormoz ýagyny howa bilen garyşdyryp bolmaýar.Umuman aýdanyňda, tormoz torlarynyň geýiliş derejesiniň endikleri ulanmak bilen köp baglanyşygy bar, awtomatiki geçiriji awtoulagyň tormoz torlary el bilen geçiriş bahasyndan has köp ulanylýar, adatça her gezek edeniňizde 20,000 kilometrden gowrak wagt geçýär. hyzmat etmek, pürküji tormoz torlaryny barlamaly.Bu asma ulgamyny has gowy goramaga mümkinçilik berýär.

Piston-3


Iş wagty: Dekabr-02-2022