Haryt habarlary

 • Oturgyçlar nirede ýasalýar?Iň soňky ýolbeletimiz!

  Oturgyçlar nirede ýasalýar?Iň soňky ýolbeletimiz!

  Oturylyşyklar barada aýdylanda, saýlawlarda kemçilik ýok.350 $ -dan başlap, 5000 $ ýa-da ondanam ýokary çykýan giriş derejesindäki rulonlardan başlap, hemme zat.Şeýlelik bilen, müşderiler öz awtoulaglary üçin haýsy gurnama isleýändiklerini öwrenenlerinde, rulonlaryň nirededigi baradaky sorag ...
  Koprak oka
 • Piston jaňynyň jikme-jiklikleri

  Awtoulag dwigateliniň porşini hereketlendirijiniň esasy böleklerinden biridir we porşon halkasy, porşen pin we porşen toparynyň beýleki bölekleri, silindr kellesi we beýleki komponentler bilelikde ýangyç kamerasyny emele getirýär, gaz güýjüne garşy durýar we güýji krank miline geçiriň ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyň çygly baharyň garramagy nähili?

  Awtoulagyň çygly baharyň garramagy nähili?

  Maşyn süreniňizde, bulaşyk ýoldan soň, ulagyň nemlendiriji täsiriniň beýle gowy däldigine göz ýetirersiňiz, bu çygly çeşmäniň garramagy bolmaly, käbir alamatlardan soň çygly baharyň garramagy. , şonuň üçin awtoulag dampiniň garramagy nähili bolar ...
  Koprak oka
 • Amortizatorlary döwmek

  Amortizatorlary döwmek

  Çarçuwany we bedeniň titremesini çaltlaşdyrmak, awtoulagyň rahatlygyny we rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin awtoulagyň asma ulgamy adatça amortizatorlar bilen enjamlaşdyrylandyr, awtoulag giňden ulanylýar, iki taraplaýyn hereket silindrli amortizatorlar.Amortizatoryň synagy parf ...
  Koprak oka
 • Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar

  Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar

  Bejeriş awtoulagyň hyzmat möhletini uzaldar, howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyrar, pul tygşytlar we köp awtoulag abatlaýyş kynçylyklaryny aýyrar.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda ätiýaçlandyryşyň ýoklugy ýa-da tehniki hyzmatyň nädogry bolmagy sebäpli sürüjiler toparynda “ätiýaçlandyryş üçin abatlaýyş” düşünjesi henizem bar ...
  Koprak oka
 • “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy

  “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy

  “Toyota” üpjün edijilere satylan awtoulag polatynyň bahasyny 20 göterimden 30 göterime çenli ýokarlandyrmaga razy boldy Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, “Toyota” Japanaponiýanyň iň uly polat satyn alyjydyr we kompaniýa we üpjün edijiler üçin polat satyn almak üçin jogapkärdir.“Nippon Steel” bilen soňky gepleşiklerden soň, Toýot ...
  Koprak oka
 • Näme üçin porşen hasasy döwülýär?Arakesmä näme sebäp boldy?

  Näme üçin porşen hasasy döwülýär?Arakesmä näme sebäp boldy?

  Porzin çybygynyň döwülmegi hadysasy, uly ykdysady ýitgilere sebäp bolansoň, bejerip we dikeldip bilmeýär, şonuň üçin şeýle şowsuzlyklaryň öňüni almak gaty möhümdir.“Yantai Shunfa” porşen çybyk öndürijileri onuň döwülmeginiň sebäplerini hödürlär, derňew aşakdaky ýaly.1. Operati ...
  Koprak oka
 • Piston hasasy, awtoulag zarbalaryndaky şah

  Piston hasasy, awtoulag zarbalaryndaky şah

  Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindri mysal hökmünde alsak, siliden durýar ...
  Koprak oka
 • Amortizatoryň ömri (asma matainance)

  Amortizatoryň ömri (asma matainance)

  “Max Auto Parts” süzülen bölek zawodynyň öndürijisidir (şok porşini, zarba klapany, amortizator çybyk gollanmasyny öz içine alyň, abatlaýjy ýa-da gurnama amortizatoryny düzýän bolsaňyz, has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň. Köp hünärmen inerenerimiz bar, mugt ähli şok abs üçin maslahatlaşyň ...
  Koprak oka
 • Awtoulag bölekleriniň çalyşmagy

  Awtoulag bölekleriniň çalyşmagy

  1.tire çalyşmak aýlawy: 50,000-80,000km Şinalaryňyzy yzygiderli çalyşyň.Şinalar toplumy, näçe çydamly bolsa-da, ömürboýy dowam etmez.Adaty şertlerde teker çalyşmak aýlawy 50,000-den 80,000 kilometre çenli.Şinanyň gapdalynda ýaryk bar bolsa, hatda baryp görmeseňizem ...
  Koprak oka
 • Porzin hasasy

  Porzin hasasy

  Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindri mysal hökmünde alsak, siliden durýar ...
  Koprak oka
 • Awtoulag zarbasy Absorber esaslary bilimleri

  Awtoulag zarbasy Absorber esaslary bilimleri

  Amortizatorlar awtoulagyň tutuş asma ulgamynyň möhüm bölegi bolup, rahatlygy ýokarlandyrýar we mehaniki näsazlyklaryň öňüni alýar.Amortizatorlar, awtoulagyň çeşmeleriniň hereketi we asmagy sebäpli dörän zarbalary dolandyrýan we peseldýän gidrawlik enjamlardyr.Şonuň üçin onuň wezipesi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3