Porzin hasasy

Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindrini mysal hökmünde alyp, silindrden, porşen çybygyndan (silindr taýagy), porşondan we ahyrky gapakdan durýar.Gaýtadan işlemegiň hili, önümiň ömrüne we ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir edýär. Porşon çybygynyň işleýiş talaplary ýokary, üstki çişlik talaplary Ra0.4 ~ 0.8μm, koaksiallyk we geýmäge garşylyk talaplary berkdir.Silindr çybygynyň esasy aýratynlygy, gaýtadan işlemek kyn we gaýtadan işleýän işgärleri biynjalyk edýän uzyn şahany gaýtadan işlemekdir.

Porzin taýajygynyň roly.

Porzin çybygynyň wezipesi porşini we haç kellesini birleşdirmek, porşonda hereket edýän güýji geçirmek we porşen hereketini herekete getirmek.

Porzin hasasy üçin esasy talaplar:

(1) ýeterlik güýç, berklik we durnuklylyk;

(2) Gowy eşik garşylygy we ýokary işleýiş takyklygy we ýerüsti çişlik talaplary;

(3) Stresiň konsentrasiýasynyň gurluşa täsirini azaltmak;

(4) birikmäniň ygtybarlydygyna we gowşamagynyň öňüni almaga;

(5) porşeniň sökülmegini aňsatlaşdyrmak üçin porşen taýajygynyň dizaýny

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy

Porzin çybygy, ýeriň poslama garşylygyny gowulandyrmak we ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirmek üçin silindr çybygynyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.ROLLING FORMING arkaly, silindr çybygynyň üstki könelmegine garşylygy gowulaşdyrmak we üweýiş sebäpli döreýän ýangynyň öňüni almak üçin, togalanýan ýüzüň üstünde sowuk gaty gatlagy emele gelýär. .Aýlanandan soň, üstüň çişligi peselýär we jübütleşmek häsiýetleri gowulaşýar.Şol bir wagtyň özünde silindr çybygynyň porşen hereketi wagtynda möhür halkasyna ýa-da möhürine sürtülme zeperleri azalýar we silindriň umumy ömri gowulaşýar.Rolling tehnologiýasy ýokary netijelilik we ýokary hilli tehnologiýa çäresi.

Amal tehnologiýasy

Porzin çybygy, ýeriň poslama garşylygyny gowulandyrmak we ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirmek üçin silindr çybygynyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.ROLLING FORMING arkaly, silindr çybygynyň üstki könelmegine garşylygy gowulaşdyrmak we üweýiş sebäpli döreýän ýangynyň öňüni almak üçin, togalanýan ýüzüň üstünde sowuk gaty gatlagy emele gelýär. .Aýlanandan soň, üstüň çişligi peselýär we jübütleşmek häsiýetleri gowulaşýar.Şol bir wagtyň özünde silindr çybygynyň porşen hereketi wagtynda möhür halkasyna ýa-da möhürine sürtülme zeperleri azalýar we silindriň umumy ömri gowulaşýar.Rolling tehnologiýasy ýokary netijelilik we ýokary hilli tehnologiýa çäresi.

Önümiň ulanylyşy:

Porzin çybygy esasan gidrawliki pnewmatik, gurluşyk tehnikasynda, awtoulag öndürýän porşon çybygynda, plastmassa tehnikasynyň gollanma sütüninde, gaplaýyş tehnikasynda, çaphana maşynlarynyň rolikinde, dokma tehnikasynda, geçiriji maşyn okunda, çyzykly hereket okunda ulanylýar.

IMG_0040

MAX önümleriniň arasynda aşakdakylar bar:porşen taýagy, möhürleme bölegi (bahar oturgyjy, ýaý), köýnek, porşen hasasy, poroşok metallurgiýa bölekleri (porşen, hasa gollanmasy), ýag möhüri we ş.m.


Iş wagty: Noýabr-11-2022