“Hytaýda goşa 11 ″ elektron söwda platformasynyň satuwy / awtoulag bazary

“Iki gezek 11 ″ elektron söwda platformasynyň satuwy gyzgyn,

awtoulag bazaryny ýokarlandyryp bolarmy

“Double 11” göni e-söwda üçin meşhur waka we elektron söwda üçin iň uly bonus traffigi.Bu ýylky “Double 11”, has köp fiziki söwda merkezleri we dükanlar bu çärä gatnaşdylar we hatda elektron söwda platformalary ýaly güýçli mahabat arzanladyşlaryny hem başladylar.Egin-eşik, iýmit, ýaşaýyş jaýy we ulag, müşderileriň akymyny özüne çekmek we Sarp etmegi höweslendirmek üçin aralaşýar.“Double 11” -iň meşhurlygy onlaýn we awtonom görnüşde ýaýrady we ähli satuw pudagynyň bilelikde öňe sürmegi üçin uly güne öwrüldi.

 

Nebulanyň maglumatlaryna görä, 2022-nji ýyldaky “Double 11” wakasynyň GMV-i geçen ýyl bilen deňeşdirilende 13,7 göterim ýokarlap, 1115,4 milliard ýuana ýeter.Douyin, Diantao we Kuaishou tarapyndan wekilçilik edilýän göni e-söwda kompaniýalary, şu ýyl “Double 11” -iň umumy amal mukdary 181,4 milliard ýuana deňdir, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 146,1 göterim ýokarlandy we garaşylýandan has ýokarydy.

 

Douiniň indi dürli pudaklardaky söwdagärler üçin satuwlara gatnaşmagy üçin möhüm platforma bolandygyny hemmeler bilýär.Şu ýyl “Douyin Double 11” (31-nji oktýabrdan 11-nji noýabr aralygynda) Douin elektron söwdasynda “Double 11” çäresine gatnaşýan söwdagärleriň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 86% ýokarlandy, köp dükanyň geleşik mukdary we müşderi birligi iki esse ýokarlandy .

 

Bu nukdaýnazardan, şu ýylky “Double 11” awtoulag pudagyna garaşylmadyk girdeji getirdi.Awtoulag kompaniýalary söweşe işjeň gatnaşýarlar.Oktýabr aýynyň ahyryndan başlap, esasy elektron söwda platformalarynda awtoulag markalary gyzýar.11-nji noýabrda ir bilen bu söwda karnawaly iň ýokary derejesine ýetdi.Zähmet çekiň, önümleri mahabatlandyryň we janköýerlere mahabatlary düşündiriň.

“Double 11” -iň satuwy höweslendirmek duýgusy boýunça dürli awtoulag kompaniýalary “onlarça million nagt talony bölmek”, “millionlarça subsidiýa”, “660 million ullakan sowgat almak” we ş.m. mahabatlandyryş işlerini geçirmek üçin çykdajylaryny gaýgyrmadylar. .“, Janköýerleriň höwesi peselmedi, dilerler we 4S dükanlary hem tolgunmany synlamaga we janlandyrmaga geldiler.“Double 11” -de “däli kompaniýalary” görenimizden soň, bazardaky kärdeşlerimiz synap görüp bilmediler.

 

Awtoulag bazary oňa gatnaşyp bilermi?Ol çekilermi?

 

Jogap hawa, göwrümi ýeterlik uly bolsa, girdejini artdyryp, kanallary giňeldip biler.Alsoöne kärhananyň häsiýetine görä bölünýär we belli bir marka we önüm üns bilen gözden geçirilmeli.

 

Önüm kanaly kesgitleýär we awtoulag markasy, sarp edijiler awtoulag önümleriniň bazaryna girenden soň adaty ulanyş we awtoulag satyn almak hyzmatlarynda bolup biläýjek ähli sarp ediş we hyzmatlary aňladýar.Oflayn bolmaga has ýykgyn edýärler, ýöne sanlylaşdyrma bilen platformalaryň we platformalaryň ösüşi elektron söwda we onlaýn ugurda ösüp başlady.Bazardaky awtoulag üpjünçilik kompaniýalarynyň köpüsi elektron söwdada we göni ýaýlymda gözegçilik astynda däl, käbir tehniki hyzmat bilen baglanyşykly awtoulag hyzmaty henizem awtonom.Dükanyň öň tarapy has içgin.Umumylaşdyryp bolmajakdygyna garamazdan, üstünlikli üýtgedilen käbir kompaniýalar ondan peýdalandy.

Adaty söwda markasy boýunça, meniň ýurdumda awtoulag markasynyň önümçiliginiň ýerleşişi we ösüşi deňagramly däl.Munuň üçin giňişleýin sebäpler bar.Soňky ýyllarda çig mal, çipler we halkara ýagdaý ýaly dürli sebäpler awtoulag elektronika kompaniýalarynyň önümleriniň internete girmeginiň öňüni aldy.Kärhanalar laýyk hyzmatdaş tapyp bilmeýärler we köp kärhanalar kynçylyklarda ýok edilýär.Şeýle-de bolsa, bazar bar we awtoulaglara eýeçilik yzygiderli ösýär, soň bolsa bazar pudagy henizem yzda durýar.Roland Berger-iň global uly hyzmatdaşy Zheng Yunun täze energiýa ulaglaryna söwda bazaryna, esasanam gözelligi arassalamak, adaty tehniki hyzmat, tekerler, metal we elektrik we elektron hyzmatlaryna islegiň ýakyn ýyllarda çalt ýokarlanjakdygyny aýtdy.Bu kärhanalar täze energiýa ulaglaryna hyzmat etmek üçin möhüm sütün bolar.Şonuň üçin geljekde täze energiýa ulaglarynyň tendensiýasy bilen onlaýn elektron söwdanyň ösüşi içerki enjamlar we beýleki bölek satuw nokatlary ýaly awtoulag bazarynda has meşhur bolar.

 

Elektron söwda platformalarynyň ösmegi adaty satuw modeline mümkinçilikler getirdi, ýöne şoňa görä-de käbir kynçylyklary döretdi.Täze döredilen ýol artykmaçlyklary adaty model gurluşy bilen birleşdirildi, ýöne şol bir wagtyň özünde innowasiýanyň möhüm ähmiýetine has köp üns bermelidiris.Funksiýa, innowasiýa ösüşiň hereketlendiriji güýji bolup, ulag döwründe modeliň giňelmegini hem artdyrar.

 


Iş wagty: Noýabr-18-2022