Awtoulag amortizator pudagynyň ösüş ýagdaýy nähili?

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen awtoulaglar amortizatorlar üçin has ýokary talaplara eýe.Häzirki wagtda sazlanyp bilinýän garşylyk amortizatorlary esasy amortizatorlara öwrülýär.Üznüksiz gözlegler we ösüşler bilen akyl has ýokary we has ýokary bolar we uýgunlaşdyrylan sazlanyp bilinýän amortizatorlaryň ugruna tarap, sürüjiniň sürüjilik ukyby näçe bolsa-da, asma ulgamy awtomatiki usulda oňa uýgunlaşmak üçin ýagdaýy sazlar we sürüji rahat we rahat duýýar.

Çarçuwanyň we bedeniň titremesini çaltlaşdyrmak we awtoulagyň rahatlygyny we rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin awtoulagyň asma ulgamy adatça amortizator bilen enjamlaşdyrylandyr we iki taraplaýyn hereket edýän barrel amortizatory giňden ulanylýar. Awtoulag.Awtoulag ulanylanda amortizator gowşak goralýar.Amortizatoryň öndürijiligi awtoulagyň sürüş durnuklylygyna we beýleki bölekleriň ömrüne gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin amortizator hemişe gowy işlemeli.

Zhongyan Puhua Senagat Gözleg Instituty tarapyndan neşir edilen “Awtoulag zarbasy siňdiriji senagaty barada 2022-2027-nji ýyllardaky gözleg we geljekki ösüş tendensiýasy hasabatyna” görä:

Içerki awtoulag pudagynyň çalt ösmegi bilen, amortizator pudagy hem çalt ösýär.Häzirki wagtda 100-den gowrak iri şok sorujy öndüriji bar.Şeýle-de bolsa, içerki amortizator tehnologiýasy henizem yza galýar we içerki ýokary derejeli modelleriň amortizator tehnologiýasy henizem import edilmeli.Bular içerki amortizator öndürijileriniň garaşsyz önümleri ösdürmek üçin halkara ösen tehnologiýalaryň tizligini saklamak üçin henizem köp işlemelidigini görkezýär.

Häzirki wagtda garşylygy sazlap bolýan amortizator esasy akym amortizatoryna öwrülýär.Üznüksiz gözleg we ösüş bilen akyl has ýokary we has ýokary bolar we sürüjiniň sürüjilik ukybyna garamazdan uýgunlaşdyrylan sazlanylýan amortizator ugrunda öser., asma ulgamy sürüjini rahat we rahat duýmagy üçin ýagdaýy awtomatiki usulda sazlar.Esasan hereketlendirijiniň ýagdaýyny kesgitlemek üçin datçikleri ulanýar, soňra kompýuteriň üsti bilen hereketlendiriji nemlendiriji güýji hasaplaýar we soňra nemlendiriji güýji sazlaýyş mehanizmini awtomatiki düzýär we orifisiň ululygyny üýtgedip, amortizatoryň nemlendiriji güýjüni üýtgedýär.

Awtoulag amortizator pudagynyň bazar üpjünçiligi we isleg nagşy derňewi

Countryurdumyň awtoulag amortizator senagaty bazarynda isleg nukdaýnazaryndan bu pudak esasan awtoulaglarda we ulaglarda jemlenýär, şolardan awtoulaglar 54.52%.Esasy sebäbi, bu iki modeliň bazardaky modelleriniň iň köp bolmagy, islegiň gaty güýçli bolmagydyr.Köp maksatly ulaglaryň (MPV) takmynan 10% -ine goşmaça, beýleki isleg meýdanlary 2% -den pes.Umuman aýdanyňda, bazar segmentleriniň konsentrasiýasy birneme ýokary.

Içerki amortizatorlary öndürmek bazaryň islegini kanagatlandyrmakdan uzakda, esasanam orta we ýokary derejeli awtoulaglar üçin amortizatorlar bilen üpjünçilik ýetmezçilik edýär we bu boşluk importa baglydyr.Şol bir wagtyň özünde içerki amortizator öndürijiler gaty köp we bazar bäsleşigi birmeňzeş we arzan bahada.Esasy daşary ýurt amortizator kompaniýalarynyň içerki bazara girmegini dowam etdirmek şerti bilen içerki kompaniýalar ýaşamak üçin “howp” we “mümkinçilik” bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.".

Awtoulag amortizator bazarynda, ýokary derejeli önümler babatynda ýurdumyň garaşsyz markalary bilen daşary ýurt öndürijileriniň arasyndaky boşluk henizem görnüp dur.Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa ýaly ösen sebitlerde amortizator senagaty güýçli tehnologiýa we gözleg we ösüş mümkinçilikleri bilen esasanam titremäniň çeşmesiniň täsirini we önümi möhürlemek tehnologiýasy bilen ir başlandy we çalt ösdi.Içerki garaşsyz marka öndürijilerinden öňde.Countryurdumyň garaşsyz marka amortizator öndürijileriniň gözleg we ösüş tagallalaryny artdyryp, ýokary tehnologiýa derejesini kem-kemden ýokarlandyrmagy bilen, ýurduň içinde öndürilen orta-ýokary derejeli amortizator önümleriniň bäsdeşlik ukybynyň hasam ýokarlanmagyna garaşylýar. .

Awtoulag amortizator pudagy ýokary derejede bazarlaşma, ýeterlik bäsdeşlik we pes konsentrasiýa eýe.Awtoulag pudagynyň ösen sebitlerinde halkara derejesinde amortizator öndürijiler öz-özüňi öndürmek we global satyn alyşlar arkaly uly artykmaçlyklary we bazar pozisiýalaryny saklaýarlar.Hytaýda awtoulag amortizator öndürijileri esasan Demirgazyk-gündogarda, Pekin-Týanjininde, Merkezi Hytaýda, Günorta-Günbatarda, taňze derýa deltasynda, Pearl derýa deltasynda we beýleki awtoulag zapas şaýlary senagatynda jemlenendir, olaryň arasynda taňze derýasy Delta sebiti has meşhurdyr. gatnaşygy.

Countryurdumyň awtoulag amortizator pudagynyň satuw girdejileriniň sebitleýin paýlanyşyna seredeniňde, esasan Gündogar Hytaýda jemlenip, 46,58%;Demirgazyk-gündogar Hytaý, Demirgazyk Hytaý, Merkezi Hytaý we Günorta Hytaý hem belli bir masştab emele getirdi, 10% -den gowrak;satuw Iň pes girdeji Demirgazyk-Günbatar sebitlerde, bary-ýogy 0,9%.

Hakyky ulanylanda, amortizatorda ses şowsuzlygy bolar, bu esasan amortizator bilen ýaprak çeşmesiniň, çarçuwanyň ýa-da okuň çaknyşmagy, rezin padiň zaýalanmagy ýa-da ýykylmagy, amortizatoryň tozan geçirmeýän deformasiýasy bilen baglanyşyklydyr. silindr we ýeterlik ýag we ş.m. Sebäbi sebäp bolan bolsa, sebäbini tapmaly we abatlamaly.Amortizator barlanylandan we abatlanylandan soň, iş ýerine ýetiriş synagy ýörite synag skameýkasynda geçirilmelidir.Garşylyk ýygylygy 100 ± 1mm ​​bolanda, onuň uzalmagyna we gysylmagyna garşylygy düzgünlere laýyk gelmelidir.Mysal üçin, Jiefang CA1091 uzalma urgusynda iň ýokary garşylyk 2156 ~ 2646N, gysyş urgusynda iň ýokary garşylyk 392 ~ 588N;“Dongfeng Motor” uzalma urgusynda iň ýokary garşylyk 2450 ~ 3038N, gysyş urgusynda 490 ~ 686N.Synag şertleri ýok bolsa, empirik usuly hem ulanyp bileris, ýagny amortizatoryň aşaky ujuna aralaşmak üçin demir çybyk ulanyp, amortizatoryň iki ujuna basyň, ýokarky halkany iki eliňiz bilen saklaň we 2-den 4 gezek yza çekiň.Ony çekeniňizde köp garşylyk bar, ýöne ony basanyňyzda özüňizi güýçli duýmaýarsyňyz we uzalýan garşylyk abatlaýyşdan öňki bilen deňeşdirilende dikeldi we ýeriň manysy ýok, bu zarba diýmekdir sorujy esasan adatydyr.


Iş wagty: -anwar-06-2023