Amortizatoryň ömri (asma matainance)

“Max Auto Parts” öndürijidirsüzülen bölek zawody.

Köp hünärmen inerenerimiz bar, amortizator ýygnamak bilen baglanyşykly ähli soraglar üçin mugt.

amortizator porşeni

Amortizatoryň hyzmat möhleti bar we awtoulagda bu 2 aýratynlyk bar bolsa, amortizatoryň çalşylmagy zerur bolup biler

Awtoulagda ulanylyş ýa-da sürmek aralygyna görä çalşylmaly köp köýnek bölekleri bar, ýöne tormoz torlary, uçgun wilkalary, tekerler we ş.m. ýaly tanyş eşik böleklerimiziň köpüsi çalyşmak sikli hem tanyş.Şeýle-de bolsa, köpler amortizatorlary saklamak barada az zat bilýärler.Aslynda, amortizatorlar we bu ýitgi bölekleri meňzeş we hyzmat möhleti bar.Şok sorujy we beýleki rezin bölekler ýaly, ol hem garrar;Uzak wagtlap ulanylýan amortizator hem gowşak görüner, adaty bolmadyk ses çykarar.

 

Amortizatoryň hyzmat möhleti uzyn bolsa-da, bir gün garramak bolar, garrylygy çalyşmaly.Weöne, biziň üçin, amortizator çalşygynyň köpüsiniň, nebitiň syzmagy sebäpli, nebitiň syzmagyna gözegçilik etmegiň iň içgin, tapmagyň iň aňsatdygy bilen baglanyşyklydyr.Aslynda, amortizatoryň garramagynyň we zaýalanmagynyň köp şowsuz görnüşleri bar, şassi adaty bolmadyk ses we jitter şolaryň biridir.Şok sorujylaryň garramagy (ýalňyşlygy) sebäpli ýüze çykýan adaty bolmadyk sesiň iki esasy aýratynlygy bar.Birinjiden, ýoluň deň däl ýerinde ýüze çykýar we titremegiň netijesinde ýüze çykýan adaty bolmadyk ses sebäpli beden deňsiz ýoluň üstünde çynlakaý titreýär.Ikinjiden, zarba siňdiriş şowsuzlygy sebäpli dörän yrgyldy birden belli bir tizlikde ýüze çykyp biler, mysal üçin, awtoulag 80KM / sag tizlige ýetende, beden birden titreýän ýaly görünýär, tutuş awtoulag titreýär, titremek adaty bolmadyk ses çykarýar.

 

Şok sorujy tozan ýeňiniň deformasiýasy adaty bolmadyk sese sebäp bolup biler

 

Aslynda, nebitiň syzmagyndan başga-da, daşdan amortizatorda näsazlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak kyn.Diňe amortizator aýrylanda meseläni barlagdan soň tapyp bolar.Şeýlelik bilen, amortizatoryň ýerine näçe wagt çalyşmaly?

Antifrizden, ýagdan, uçgun wilkasyndan we beýleki aýdyň çalyşma siklinden, amortizatoryň çalşylmagynyň näçe wagt, pikirleri üýtgeýär we bitewi jümle ýok.Amortizatoryň garramagy barada iki pikir bar.Bir garaýyş, erbet däl.Nebit syzmagy, adaty bolmadyk ses, adaty çeýeligi we deformasiýa ýok bolsa, ony üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Başga bir nukdaýnazardan, awtoulagyň rahatlygyny saklamak üçin, her 100,000 kilometre çalyşmak maslahat berilýän amortizatorlaryň öňüni alyş çalyşmagy, ulag üçin rezin bölekler ýaly tekerler, howpsuzlyk we rahatlygyň öňüni alyş çalyşmagydyr .

 

Oilag syzmagy çynlakaý bolanda amortizator çalşylmalydyr

Aslynda, bu iki pikiriň haýsysynyň kabul edilendigine garamazdan, günäkärlemek ýerliklidir, amortizatorlar we ulagyň rahatlygy ýakyn baglanyşyklydyr we öňüni alyş çalyşmagy awtoulagyň amatly işlemegini saklap biler.Çygly zeper, awtoulagyň döwülen generator kemeri ýaly döwülmegine sebäp bolmaýar, şonuň üçin “amortizatorlar döwülenok ýa-da çalşylmaýar” görnüşi ýalňyş däl.Shocköne amortizator zeperiniň köp görnüşiniň bardygyny, käbir şowsuzlyk görnüşlerini tapmak kyn, meselem, amortizator gyzzyrmasy, eger gyzzyrma çynlakaý bolsa, ony çalyşmalydygyny bellemelidiris.Aslynda, şassiniň adaty bolmadyk sesini tapmak köplenç kyn, sebäbi adaty bolmadyk ses sebäpli dörän amortizator ýalňyşlygy, köplenç deň däl ýolda ýa-da belli bir tizlik peýda bolar, meselem 80 km / sag tizlik birden şassiniň adaty bolmadyk sesi ýaly görünýär. amortizator bilen baglanyşyklydyr.Emma bu tizligiň aşagynda adaty bolmadyk ses hökman ýok, bu deformasiýa ýaly däl, ýagy synlamak aňsat, bu üns bermeli ýer.

 

Şok sorujy deformasiýa köplenç ýagyň syzmagydyr

Mundan başga-da, awtoulag zarba siňdiriş guşagyndan geçende, diňe şok siňdirişiniň goldawy bolmazdan baharyň goldawyny duýýar;Ora-da tormoz edende bedeniň ep-esli titremesi bolýar;Ora-da awtoulag deň däl ýollarda sürüp barýarka, amortizatorlary çalyşmak üçin göz öňünde tutulýan rahatlyk ep-esli azalýar, sebäbi şassiniň rahatlygynyň islendik üýtgemegi amortizatorlar bilen baglanyşykly bolup biler.

Amortizatoryň hyzmat möhletiniň bardygyny we çalyşmak sikliniň berk düzgünleşdirilmeýändigini göz öňünde tutup, köne awtoulaglar üçin yzygiderli barlanmaly ýa-da belli bir tizlikde awtoulagyň adaty bolmadyk sesine (sesine) we çalşylmagyna üns bermeli. amortizator kepillendirilen hil bilen hakyky amortizator bilen çalşylmalydyr.

 

 

 


Iş wagty: 16-2022-nji dekabry