Awtoulag bölekleriniň çalyşmagy

1. teker

Çalyşma sikli: 50,000-80,000km

Şinalaryňyzy yzygiderli çalyşyň.

Şinalar toplumy, näçe çydamly bolsa-da, ömürboýy dowam etmez.

Adaty şertlerde teker çalyşmak aýlawy 50,000-den 80,000 kilometre çenli.

Şinanyň gapdalynda ýarylsa, sürüjilik çägine ýetmedik bolsaňyzam,

Howpsuzlyk maksady bilen çalyşyň.

Basgançak çuňlugy 1,6 mm-den pes bolanda ýa-da aýakgap görkezijisine ýeteninde çalşylmalydyr

 

2. Rainagyş gyryjy

Çalyşma sikli: bir ýyl

Süpürgiç pyçagyny çalyşmak üçin ýylda bir gezek çalyşmak iň gowusydyr.

Her gün süpürgiç ulananyňyzda, süpürgä zeper ýetirmek aňsat bolan “gury gyrmakdan” gaça duruň

Çynlakaý awtoulag aýnasyna zeper ýetirip biler.

Eýesi arassa we ýaglaýjy aýna suwuklygyny has gowy sepip, süpürgiç başlasa,

Adatça maşyny ýuwuň, şol bir wagtyň özünde ýagyş gyryjy hem arassalanmalydyr.

 

3. Tormoz torlary

Çalyşma aýlawy: 30,000 km

Tormoz ulgamyny barlamak, durmuşyň howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýän aýratyn möhümdir.

Adaty ýagdaýlarda, tormoz torlary sürüjilik aralygy bilen köpeler we kem-kemden könelýär.

Tormoz torlary galyňlygy 0,6 sm-den az bolsa çalşylmalydyr.

Adaty sürüjilik şertlerinde her 30,000 kilometrde tormoz torlary çalşylmalydyr.

 

4. Batareýa

Çalyşma aýlawy: 60,000 km

Batareýalar, adatça ýagdaýa baglylykda 2 ýyldan soň çalşylýar.

Adatça ulag öçürilende, eýesi ulagyň elektrik enjamlaryny mümkin boldugyça az ulanmaga synanyşýar.

Batareýanyň ýitmeginiň öňüni alyň.

 

5. Motoryň wagt kemeri

Çalyşma aýlawy: 60000 km

Motoryň wagt kemeri 2 ýyldan ýa-da 60,000 km geçenden soň barlanmaly ýa-da çalşylmaly.

Şeýle-de bolsa, ulag wagt zynjyry bilen enjamlaşdyrylan bolsa,

Ony çalyşmak üçin “2 ýyl ýa-da 60,000 km” bolmaly däl.

 

6. Nebit süzgüji

Çalyşma aýlawy: 5000 km

Nebit zynjyrynyň arassalygyny üpjün etmek üçin hereketlendiriji çalgy ulgamynda ýag süzgüji bilen enjamlaşdyrylandyr.

Okislenme netijesinde dörän ýagyň garylmagynyň öňüni almak üçin, glial we palçyk ýag zynjyrynyň öňüni alýar.

Filag süzgüji 5000 km ýol geçmeli we şol bir wagtyň özünde ýag çalşylmaly.

 

7. Howa süzgüji

Çalyşma aýlawy: 10,000 km

Howa süzgüçiniň esasy wezipesi, kabul ediş döwründe hereketlendiriji tarapyndan dem alýan tozany we bölejikleri bloklamakdyr.

Uzak wagtlap ekran arassalanmasa we çalşylmasa, tozany we keseki jesetleri öçürip bilmez.

Dwigatelde tozan dem alsa, silindr diwarlarynyň adatdan daşary könelmegine sebäp bolar.

Şonuň üçin howa süzgüçleri her 5000 kilometrden iň gowy arassalanýar,

Arassa urmak üçin howa nasosyny ulanyň, suwuk ýuwmaň.

Howa süzgüçleri her 10,000 kilometrde çalşylmalydyr.

 

8. Benzin süzgüji

Çalyşma aýlawy: 10,000 km

Benziniň hili yzygiderli gowulaşýar, ýöne hökmany suratda käbir hapalar we çyglylyk bilen garylar,

Şonuň üçin nasosa girýän benzin süzülmeli,

Nebit zynjyrynyň tekiz we hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün etmek.

Gaz süzgüji bir gezek ulanylýandygy sebäpli,

Her 10,000 kilometre çalyşmaly.

 

9. Kondisioner süzgüji

Çalyşma sikli: 10,000 km gözleg

Kondisioner süzgüçleri howa süzgüçlerine meňzeş işleýär,

Awtoulagyň kondisioneriniň şol bir wagtyň özünde açyk arassa howadan dem alyp biljekdigini üpjün etmekdir.

Kondisioner süzgüçleri hem yzygiderli çalşylmaly,

Haçan-da ys bar bolsa ýa-da rozetkadan köp tozan çykanda kondisioner ulanylanda arassalanmaly we çalşylmaly.

 

10. Uçgun wilkasy

Çalyşma aýlawy: 30,000 km

Uçgun wilkalary hereketlendirijiniň tizlenmegine we ýangyç sarp ediş işine gönüden-göni täsir edýär.

Uzak wagtlap tehniki hyzmatyň bolmazlygy ýa-da hatda çalşylmagy, hereketlendirijiniň çynlakaý uglerodyň ýygnanmagyna we silindriň kadaly işlemegine getirer.

Uçgun wilkasyny her 30,000 kilometre bir gezek çalyşmaly.

Uçgun wilkasyny saýlaň, ilki bilen modeliň ulanýan awtoulagyny, ýylylyk derejesini kesgitläň.

Sürüp, motoryň güýjüniň ýokdugyny duýanyňyzda, ony bir gezek barlamaly we goldamaly.

HONDA Accord 23 front-2

11. Amortizator

Çalyşma aýlawy: 100,000 km

Nebitiň syzmagy, amortizatorlara zeper ýetirmegiň başlangyjydyr,

Mundan başga-da, erbet ýolda sürmek has gödek ýa-da tormoz aralygy has uzyn, amortizatoryň zaýalanmagynyň alamatydyr.

Piston-3

12. Asma dolandyryş gol rezin ýeň

Çalyşma sikli: 3 ýyl

Kauçuk ýeňi zaýalanandan soň, ulagda gyşarmak we swing ýaly birnäçe şowsuzlyklar bolar,

Dört tigirli ýagdaý hem kömek edenok.

Şassi seresaplylyk bilen gözden geçirilse, rezin ýeňiň zeperleri aňsatlyk bilen ýüze çykarylýar.

 

13. Rul çekiji

Çalyşma aýlawy: 70,000 km

Ackuwaş rul, çynlakaý howp bolup durýar,

Şonuň üçin yzygiderli tehniki hyzmatda bu bölümi üns bilen barlamagy unutmaň.

Hile ýönekeý: hasany tut, güýçli silkit,

Eger titremek ýok bolsa, hemme zat gowy,

Otherwiseogsam, top kellesi ýa-da galstuk taýagy gurnamaly.

 

14. Egzoz turbasy

Çalyşma aýlawy: 70,000 km

Egzoz turbasy, ca-nyň aşagyndaky iň gowşak böleklerden biridir

Barlanyňyzda oňa göz aýlamagy ýatdan çykarmaň.

Esasanam üç taraplaýyn katalitik öwrüjiniň işleýiş turbasy bilen has köp zady barlamaly.

 

15. Toz kurtka

Çalyşma aýlawy: 80,000 km

Rul mehanizminde, şok siňdiriş ulgamynda köp ulanylýar.

Bu rezin önümler wagtyň geçmegi bilen garrap we ýarylyp, nebitiň syzmagyna sebäp bolup biler,

Ruly berkitmek we suwa düşürmek, şok siňdiriş şowsuzlygy.

Adatça zeper ýeteninden soň derrew çalyşmak üçin has köp üns beriň.

 

16. top kellesi

Çalyşma aýlawy: 80,000 km

Ruluň topy we tozan kurtkasynyň 80,000 km barlagy

, 000okarky we aşaky dolandyryş gol topy we tozan kurtkany 80,000 km barlamak

Gerek bolsa çalşyň.

Ulagyň ruly, adamyň el-aýak bogunyna meňzeýär,

Elmydama aýlanýan ýagdaýda we gowy ýaglanmaly.

Top kapasasyndaky paket sebäpli, ýag ýaramazlaşsa ýa-da kemçilikler, top kapasasynyň kellesiniň boşlugyna sebäp bolar.

Awtoulagyň geýen bölekleri, sagdyn we howpsuz sürmek ýagdaýyny saklap biler ýaly, awtoulagyň hyzmat ediş möhletini uzaldyp biler ýaly, tehniki hyzmat we tehniki hyzmatlara yzygiderli üns bermelidir.Umuman geýilýän bölekler ýaly ownuk bölekleriň zeperini kesgitlemek kyn, aýna, lampalar, süpürgiçler, tormoz torlary we ş.m. adatça eýesiniň nädogry ulanylmagy ýa-da önümiň hili sebäpli ýüze çykýan önümleriň hili sebäpli kesgitlemek kyn. zyýan.Şonuň üçin ulagdaky gowşak bölekleriň kepillik möhleti, ulagyň kepillik möhletinden has gysga, gysga birnäçe gün, uzynlygy 1 ýyl we käbirleri kilometrleriň sany bilen amala aşyrylýar.


Iş wagty: Noýabr-24-2022