Awtoulag zarbasy Absorber esaslary

Amortizatorlar awtoulagyň tutuş asma ulgamynyň möhüm bölegi bolup, rahatlygy ýokarlandyrýar we mehaniki näsazlyklaryň öňüni alýar.

Amortizatorlar, awtoulagyň çeşmeleriniň hereketi we asmagy sebäpli dörän zarbalary dolandyrýan we peseldýän gidrawlik enjamlardyr.Şonuň üçin onuň wezipesi şol hereketiň döreden zarbasyny we energiýasyny siňdirmekdir we ähli asma ulgamyny goramak arkaly şeýle edýär.Şeýle hem awtoulagyňyzyň tigirleri ýerde galýar, sebäbi ýolda sürüp barýarkaňyz her dürli sarsgynlary we titremeleri azaldýar.Bu mehanizm bolmasa, awtoulagyň üstünden gözegçilik azaldar we hatda tormozlamak we tizleşdirmek ukybyňyza täsir eder.

 

amortizator

Şonuň üçin awtoulag eýeleri amortizatoryň awtoulagyň aýrylmaz bölegidigini, ýoluň üstündäki näsazlyklar sebäpli aşa köp ulag hereketini azaltmak wezipesiniň ýüklenendigini bilmelidirler.

 

Ulag üçin näderejede möhümdigini göz öňünde tutup, awtoulagyňyz üçin dogry ulagy saýlamak hemişe möhümdir.Bilşteýn B4 amortizatorynyň köp BMW modellerine uýgunlaşşy ýaly, beýleki meşhur awtoulag markalarynda beýleki amortizatorlar bar.Maşyn süreniňizde rahat we kynçylyksyz edip bilersiňiz, dogry ätiýaçlyk şaýlaryny saýlamak gaty möhümdir.

 

Haçan üýtgedip bolar?

Gynansagam, bazardaky amortizatorlaryň köpüsi zyýana has ejizdir.Esasanam, asma ulgamy aşa yssy howada ýygy-ýygydan işlemäge mejbur bolsa, şeýle bolýar.Şeýle hem köp çukur ýa-da deşikli tertipsiz ýollarda süreniňde adaty zat.

 

Şeýle hem, zarba ýagynyň syzmagy çalşygyň aýdyň görkezijisi bolsa-da, asla ýok bolsa könelýär.Şeýle-de bolsa, eýeler üçin zarba bedenindäki görünýän çukurlara, tertipsiz gyrymsy agaçlara, porşen taýagyndaky kiçijik görünýän deşiklere we adaty bolmadyk teker ýagdaýynyň alamatlaryna aýratyn üns bermek möhümdir.

 

amortizator komponenti

Iň köp ulanylýan model haýsy?

Şok sorujylaryň birnäçe görnüşi bar, hersi başga maksat bilen hyzmat edýär we dürli awtoulag markalaryna uýgunlaşýar.Olar aşakdakylar:

 

● Adaty teleskopik: Bu amortizatoryň iň esasy görnüşidir we zaýalananda ýa-da peýdaly ömrüniň ahyrynda adatça abatlanylman, çalşylýar.Öň we yzky asma gurnap bolýar we gaty tygşytly.Bu teleskopiki amortizatorlaryň mysaly BMW-lerde köplenç gurnalan TRW Twin.

 

Ut Strut görnüşi: Bu amortizatoryň bu görnüşi beýleki görnüşler ýaly işlese-de, struts aslynda asma ulgamynyň bir bölegini çalyşýar, bu olaryň has güýçlidigini we has ýokary ýükleri we güýçleri dolandyryp biljekdigini aňladýar.Strut görnüşli zarbalar möhürlenen we hyzmat edip boljak bölümler.Möhürler doly çalşylmaga niýetlenendir, hyzmat edip boljak struts bilen çalşylýan strut gutularyny ýerleşdirip bilersiňiz.

 

● Bahar oturgyjy: springazky oturgyç amortizator görnüşi teleskopiki we strut amortizator häsiýetlerine eýe.Strut ýaly, ýazky oturgyç damper asma enjam we integral bamper.Şeýle-de bolsa, goldaw görnüşiniň uly ýüklerine garşy durmak üçin gurlanok, zeper ýeten bolsa, tutuş bölümi çalyşmaly bolarsyňyz.

 

https://www.nbmaxauto.com/sintered-parts-product/HONDA Accord 23 arka-2


Iş wagty: Noýabr-02-2022