Garyndy tigirler

Gysga düşündiriş:

Whehli tigirler täsir synagyndan, radial ýadawlyk synagyndan, egilmek ýadawlygy synagyndan geçdi, JWL, VIA hil standart kepilnamasy, (adam däl zeper) döwük ömri kepilligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Max Auto” tarapyndan ýasalan garyndy tigirleriň haýsy artykmaçlygy
1. Lighteňil agram, agramy adaty polat tigirleriň ýarysyna deňdir, awtoulagyň tizligini has çaltlaşdyrýar
2. Könelmegi we ýyrtylmagyny azaltmak, tormoz wagtynda tigir merkeziniň zeperini azaltmak we tormoz ulgamynyň hyzmat bahasyny azaltmak
3. fuelangyjyň sarp edilişini azaltmak, ýangyjy tygşytlamak, tekeriň aýlanmagyna garşylygy azaltmak we şeýlelik bilen ýangyç sarp edilişini azaltmak.Inertial garşylyk az, bu awtoulagyň göni hereketlendirijiligini ýokarlandyrmaga amatly
4. Poslamak aňsat däl.Garyndy tigir esasy material hökmünde alýuminiýden we marganesden, magniýden, hromdan, titandan we beýleki elementlerden ýasalýar.Polat tigir bilen deňeşdirilende, energiýa tygşytlamak, howpsuzlyk we amatlylyk aýratynlyklary bar.
5. heatylylygyň gowy ýaýramagy.Garyndy materialyň ýylylyk geçirijiligi poladyň takmynan 3 essesidir.Heatylylygyň ýaýramagy gowy.Heatylylygyň peselmegi ulagyň tormoz ulgamynda belli bir rol oýnap biler.
6. Moda stili, güýçli dizaýn ukyby, öz islegiňiz üçin müňlerçe galyp
7. Uzak ömri, alýuminiý garyndysy güýçliligi ýokarlandyrmak üçin ýylylyk bilen bejerildi, oňat plastisit we ýokary täsir berkligi
8. Dürli çylşyrymly hereket gurşawyna uýgunlaşyp bilýän ýokary garşylyk

Kepillik:
Whehli tigirler täsir synagyndan, radial ýadawlyk synagyndan, egilmek ýadawlygy synagyndan geçdi, JWL, VIA hil standart kepilnamasy, (adam däl zeper) döwük ömri kepilligi

Gurmak barada:
tekeri ýykmazdan ozal, tigiriň nurbat deşik maglumatlarynyň ulagyň gabat gelýändigini ýa-da ýokdugyny tassyklaň we nurbat deşik maglumatlarynyň dogrudygyny tassyklandan soň teker guruň.

Käbir katalog:

tigir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary